Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

 

SINGL VERZIJA

 

Programski paket za poslovanje advokatske kancelarije


Elektronsko čuvanje i vođenje klijenata sa predmetima i spisima, sa opcijama za evidenciju i praćenje advokatskih honorara, rokova i termina

 

      Da li već kreirate podneske i čuvate ih na računaru?

Vodite li evidenciju rokova, termina i ročišta?

Da li evidentirate zaduženja i potraživanja honorara od svojih klijenata?

 

  NARUDŽBENICA

 


Sve to što već radite svakodnevno od sada možete obavljati brže i lakše uz programski paket za poslovanje advokatske kancelarije Advokat Lider.Svaki segment u Vašem svakodnevnom radu sa predmetima, organizacija poslovanja, arhiva, traganje za podacima, organizacija obaveza, podela posla, sastavljanje troškovnika i ostale svakodnevne obaveze se mogu znatno ubrzati.
Elektronski način poslovanja postaje dominantan u odnosu na stare metode rada, a produktivnost i efikasnost, kao merilo uspešnosti u direktnoj su vezi sa upotrebom informacionih tehnologija koje podržavaju te procese.


EVIDENCIJA KLIJENATA I PREDMETA


Vođenje elektronskog registra klijenata, sa dosijeima i svim spisima predmeta. Vaše postojeće podneske koje imate u računaru, možete preneti u bazu Advokat Lidera (sve ostaje isključivo na Vašem računaru) i dobićete napredan sistem za poslovanje advokatske kancelarije, sa registrom klijenata i predmeta. Svi predmeti i njihovi spisi biće Vam dostupni u par klikova, hronološki, po abecednom redu klijenata, po brojevima predmeta, po kalendaru obaveza ili po internim oznakama.

Unosom osnovnih podataka o klijentu, otvara se elektronski karton klijenta gde možete dodati jedan ili više predmeta.
Kreiranje predmeta podrazumeva mogućnost unosa od minimuma osnovnih podataka poput naziva predmeta pa do kompletnijih podataka kao što su vrsta predmeta, osnov ili bliže određenje, suprotna strana i njen status, poslovni broj predmeta, oznaka suda i ime sudije ali i interni podaci i oznake, napomene i drugo. Nakon formiranja predmeta unosom osnovnih podataka, možete kreirati dokumente i podneske ili u predmet kopirati ranije formiran dokument u vezi sa predmetom. Svoje obaveze i rokove u vezi sa predmetom možete evidentirati u polje Podsetnik, koje se nalazi u elektronskom predmetu i koji je simulacija klasičnog rokovnika sa alarmom obaveza.

Svaki predmet je dostupan već sa početne strane, organizovan po azbučnom redu ili hronološki, kao i pretragom po nazivu, poslovnom broju itd.
Sve aktivnosti u Advokat Lider-u koje podrazumevaju naplatu Vašeg honorara, kao što su kreiranje podnesaka i rokovnika za ročišta ili neku drugu aktivnost, već u samom predmetu možete putem modula Honorar Menadžer evidentirati i povezati sa advokatskom tarifom.

 


PRETRAGA PODATAKA


Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se naći po nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internim oznakama, statusu itd. Advokat lider je prilagođen načinu rada advokata, gde je dat poseban naglasak na jednostavnost korišćenja i brzini rada. U cilju što efikasnijeg rada u advokat lideru, početna strana je podeljena na četiri celine:

1. Rokovnik Termin kalendar – pregled i unos rokova, termina , podsetnika i obaveza  sa mogućnošći prikaza na dnevnom , sedmičnom ili mesečnom nivou.

2. Baza modela, podnesaka i obrazaca podeljena po oblastima sa pretragom po nazivu kao i mogućnošću dodavanja i kreiranje baze svojih modela.

3. Lista svih aktivnih klijenata poređanih po abecednom redu sa pretragom po nazivu i naprednom pretragom po drugim kriterijumima

4. Lista svih aktivnih predmeta poređanih hronološki ili po broju predmeta, sa brzom pretragom po nazivu ili broju, uz dostupnu naprednu pretragu po ostalim kriterijumima. Poslednji kreirani predmeti su odmah uočljivi i nalaze se na naslovnoj strani, gde je omogućen brz ulazak u kompletan dosije predmeta.

 


ROKOVNIK - TERMIN KALENDAR


Rokovnik pruža mogućnost da vršite unos podsetnika za sve vrste obaveza i rokova, sa opcijom aktivacije alarma. Evidentiranje i kasniji pregled svih rokova, termina, podsetnika, ročišta i obaveza možete vršiti iz kalendarskog rokovnika, ali i direktno iz predmeta. Svaku evidentiranu obavezu iz kalendara povezujete sa predmetom, a obaveze poput ročišta, možete povezati i sa advokatskom tarifom, tj. honorarom. Listu obaveza možete štampati za jedan ili više dana, sa opcijom liste samo za ročišta, gde su prikazani podaci u vezi sa predmetom.

Dakle, jedan podsetnik upisan u kalendar-rokovnik, povezujete sa predmetom i eventualnim honorarom. Kalendar sadrži i alarm za podsetnik obaveza.

 


BAZA MODELA, OBRAZACA, UGOVORA I PODNESAKA


Obimna i sveobuhvatna datoteka modela ugovora, obrazaca i podnesaka, sistematizovana prema svim oblastima prava i prilagođena specifičnim potrebama advokata u vršenju različitih aktivnosti tokom rada, nalazi se u bazi i konstantno se dopunjuje i usklađuje sa tekućim izmenama važećih propisa. Takvu bazu modela možete prilagoditi Vašim potrebama, zahtevima i navikama, dodavanjem i kreiranjem Vaših modela koje koristite, i na taj način dobijate svoju ličnu jedinstvenu bazu modela, obrazaca, ugovora i podnesaka.

U početnim postavkama možete postaviti Vaš logo u vidu zaglavlja ili podnožja dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft Word-u ili nekom drugom programu za rad sa tekstom. Svaki model možete popuniti i snimiti direktno u predmet, sa opcijom dodavanja advokatske tarife i honorara.

 


HONORAR MENADŽER


Izrada ugovora, sastavljanje podnesaka, izlasci na ročišta ili druge aktivnosti u vezi sa predmetom, sadrže opciju dodavanja pripadajuće advokatske tarife i honorara, što kao celina čini jedinstveni honorar menadžer. To znači da možete da vršite evidenciju uplata klijenata, kao i da pogledate otvorene stavke. Takođe možete da izdajete račune i imate evidenciju istih.

Honorar menadžer Vam pruža mogućnost da jednostavnim štampanjem na završnom ročištu odmah imate gotov troškovnik. U svakom trenutku možete znati koliko Vam ko duguje i koji iznos naplate možete očekivati po pravosnažnosti presude.

Honorar menadžer podržava štampanje svih lista Vašeg honorara po predmetu ili klijentu. Možete štampati obaveze koje klijent ima prema Vama, tj. listu Vašeg honorara,  i to po klijentu, predmetu, vrsti podneska (dokumenata) i datumu radnje.

 


STATISTIKA


Statistički izveštaji i njihova analiza mogu u velikoj meri da unaprede Vaše poslovanje. U svakom trenutku moguće je napraviti statistiku poslovanja po vrsti predmeta, internoj podeli, kalendarski, po sudiji, sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim predmetima i mnogo drugih opcija. Kod poslovanja sa klijentima pravnim licima koji imaju veliki broj predmeta, u modulu statistika uvek su dostupni izveštaji o stanju, kretanju i realizaciji predmeta.

 


KALKULATOR SUDSKIH TAKSI


Kalkulator sudskih taksi - Namenjen za obračun sud.taksi, usklađen sa važećim Zakonom o sudskim taksama (“Sl. glasnik RS” br. 28/94, 53/95….i 106/2015). Sadrži precizne obračune u skladu sa važećim zakonima gde su obračuni mogući po svim postupcima, svim podnescima, odlukama ili radnjama.  U par koraka, odabirom vrste postupka, konkretnog podneska, odluka ili radnje za koju se plaća taksa. Moguć je obračun taksi prema vrsti nadležnog suda, kao i izbor između nadležnog suda ili javnog izvršitelja-kada je u pitanju izvršni postupak.

 

 

INTERNET AŽURIRANJE I ARHIVIRANJE BAZE


Ažuriranje verzije programa kao i dopuna baze modela je automatsko (neophodna internet konekcija) i dešava se prilikom pokretanja programa.

Advokat lider sadrži veoma siguran sistem bezbedonosnog arhiviranja podataka.

 

      SAVREMEN        EFIKASAN       JEDNOSTAVAN       PRAKTIČAN


Vrlo upotrebljiv sistem rada i vođenja advokatske kancelarije, zasnovan na praktičnom dugogodišnjem iskustvu.


    • Desktop aplikacija
    • Instalacija na Vašem računaru
    • Singl verzija

 

  AKCIJSKA PONUDA SINGL VERZIJE ADVOKAT LIDER-a TRAJE
 DO 01. JULA. 2018. GODINA.
 ISKORISTITE JE!!!
 

 

 

  NARUDŽBENICA

 

profi sistem - designed by scalateam