Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Profi Obračun Kamata V6

Sve vrste kamatnih stopa

Zakonska zatezna kamata:- Stope od 1988. godine, sa svim opcijama obračuna u skladu sa zakonima koji su važili do danas. Automatska primena mesečnih stopa do 24.12.2012. godine, a godišnjih (u visini referentne kamatne stope NBS uvećane za osam procentnih poena) od 25.12.2012. godine, sve u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati („Sl.glasnik RS", 119/2012)
- Moguće je napraviti jedan obračun primenom kombinovane metode tj. obračun konformnom metodom zaključno sa 02.03.2001. godine a proporcionalnom metodom počev od 03.03.2001. godine na dalje, sa opcionim prenosom glavnice sa ili bez pripisa kamate i jasnim prikazom u obračunu
- Tumačenja svih pravila obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonima, praksom sudova i pravnim stavovima, počev od 1988. godine do danas
- Opcija pravilnog obračuna sa primenom člana 4. Zakona o visini stope zatezne kamate (”Sl.list SRJ”, br. 9/2001 i “Sl. Glasnik RS”, br. 31/2011i 73/2012-OUS) u periodu od 2001. do 2012. godine
- Najnovija opcija pravilnog obračuna sa primenom člana 4. zakona u periodu od 2001. do 2012. godineRevalorizacija


- Indeks cena na malo od 1988. god. zaključno sa 2010. god. a od 01.01.2011.god. indeks potrošačkih cena
- Indeks cena na malo za Beograd 1997.- 2010. god. i indeks potrošačkih cena za Beograd od 2011.godine na dalje


Strana valuta – stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na €, $, CHF kao i domicilne kamatne stope od 1988. godine za DEM


- Odnos lica: domaće-domaće i domaće-strano u skladu sa čl. 2 Zakona o visini stope zatezne kamate (“Sl. List SRJ”, br. 32/93, 24/94 I 28/96)
- Domicilne stope koje je objavljivala NBJ
- Sva pravila u obračunu, zakonske praznine i zauzeti stavovi suda, predlozi za sastav odštetnog zahteva i većih prava poverioca


Kamata na osnovu eskontne stope Narodne banke Srbije

- Stope od 1996. godine

Kamata na neblagovremena plaćanja javnih prihoda


- Stope od 2003. godine
- Obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima
- Omogućen odabir načina otplate, kamata pa glavnica, glavnica pa kamata ili kombinovani  način otplate u skladu sa Zakonom o poreskom postupku  i poreskoj administraciji


Ugovorna kamata

 

- Fiksna dnevna, mesečna i godišnja stopa
- Primena ostalih stopa iz baze programa (SZK, IPCRS, IPCBG, REF, €, $, CHF …) sa opcijom uvećanja ili umanjenja
- Formiranje stope sastavljene od fiksne stope i EURIBOR-a ili LIBOR-a sa mogućnošću odabira ročnosti (1m, 3m, 6m), perioda usklađivanja stope sa ili bez umanjenja fiksnog dela stope za negativne vrednosti EURIBOR-a ili LIBOR-a.
- Promenljive stope: mogućnost formiranja lične baze dnevnih, mesečnih ili godišnjih stopa, koje mogu biti predmet ugovaranja kamate


Bankarski anuiteti


- Izrada plana otplate kredita uz mogućnost unosa: iznosa kredita, datuma puštanja kredita u tečaj, datuma prenosa kredira u otplatu, datuma dospeća prve rate, roka otplate, odabira stope i metode obračuna
- Izbor metode: konformna ili proporcionalna
- Izbor kalendarske metode: engleska, francuska ili nemačka
- Odabir fiksne ili promenljive stope u skladu sa ugovorom
- Promenljiva stopa: fiksna stopa + Libor ili Euribor uz mogućnost biranja sa ili bez umanjenja fiksne stope za negativnu vrednost Libor/Euribor-a i sa dodatnim podešavanjima u vidu početnog datuma i učestalosti usklađivanja stope
- Obračun interkalarne kamate
- Grejs period
- Podrazumevano prilikom izrade plana otplate: dekurzivni obračun i jednaki mesečni anuiteti
- Štampa plana otplate kredita sa svim relevantnim podacima korišćenim prilikom izrade plana otplate

Sve vrste kamatnih stopa
Metode obračuna i sugerisani način obračuna
Dodatne opcije
Štampanje i arhiva
Tumačenja i uputstva
Kamatne stope i ažuriranje
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam