Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login
profi sistem

Profi Obračun Kamata V5

Sve vrste kamatnih stopa

Zakonska zatezna kamata:- stope od 1988. godine, sa svim opcijama obračuna u skladu sa zakonima koji su važili, do danas
- automatska primena mesečnih stopa do 24.12.2012. godine, a godišnjih
 (u visini referentne kamatne stope NBS uvećane za osam procentnih
poena) od 25.12.2012. godine, sve u skladu sa Zakonom o zateznoj
kamati („Sl.gl. RS“, 119/2012)
- obračunavanje konformnom, proporcionalnom i kombinovanom metodom
- kod kombinovane metode, mogućnost odabira da li se prenosi glavnica sa pripisom ili bez pripisa kamate
- omogućen odabir redosled namirenja (načina otplate), kamata pa glavnica ili glavnica pa kamata
- Izbor kalendarskog načina obračunavanja (Engleski, Francuski ili Nemački)
- Tumačenja svih pravila obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonima koji su važili u tom periodu i praksom sudova i pravnim stavovima, počev od 1988. godine, do danas;
- Moguće je napraviti jedan kombinovani obračun konformnom i  proporcionalnom metodom, sa presekom stanja i prikazom u obračunu
- Unapređen štampani izveštaj obračuna, sa individualnim prilagođavanjima, ispisom svih relevantnih podataka u obračunu, poput vrste primenjenih stopa, metoda obračuna, načina otplate i obračunavanja
- Najnovija opcija pravilnog obračuna sa primenom člana 4. zakona u periodu od 2001. do 2012. godine
- Mogućnost obračuna bez ili sa primenom stope rasta cena na malo za period do 03.07.1993. godineRevalorizacija


- baza stopa počev od 1988. godine
- uvedena je nova vrsta obračuna u skladu sa indeksom potrošačkih cena za Beograd sa podacima počev od 1997. godine
- obračunavanje konformnom ili prostom metodom
- mogućnost odabira obračuna sa negativnim računanjem u slučaju negativne stope ili bez promene stanja u mesecima u kojima je stopa negativna


Strana valuta (DEM, CHF, $  i  €)


- Odnos domaće-domaće i domaće-strano lice u skladu našim zakonodavstvom i praksom sudova;
- stopa od 6% godišnje na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamata (Sl. list SRJ br. 32/93) automatski primenjena u slučaju domaće-strano lice;
- obračunavanje konformnom ili prostom metodom
- Domicilne stope koje je objavljivala NBJ
- Sva pravila u obračunu, zakonske praznine i zauzeti stavovi suda, predlozi za sastav odštetnog zahteva i većih prava poverioca;


Eskontna stopa


- stope od 1996. godine
- obračunavanje konformnom ili prostom metodom u skladu sa propisima


Stopa za neblagovremena plaćanja javnih prihoda


- stope od 2003. godine
-obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima
- kod kombinovane metode, mogućnost odabira da li se prenosi glavnica sa pripisom ili bez pripisa kamate
- omogućen odabir redosleda namirenja (načina otplate): kamata pa glavnica, glavnica pa kamata ili kombinovani način otplate u skladu sa najnovijim izmenama zakona
- kombinovani preseci u obračunu: godišnji zaključno sa 2014 a od 2015 mesečni, u skladu sa poslednjim izmenama Zakona
- najnovije izmene kamatnog obračuna zbog namirenja duga na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji i tumačenja ministarstva finasija.


Ugovorna kamata


- Fiksna: dnevna, mesečna i godišnja stopa
- Primena postojećih stopa sa opcijom uvećanja ili umanjenja
- Promenjive stope, mogućnost formiranja lične baze dnevnih, mesečnih ili godišnjih stopa, koje mogu biti predmet ugovaranja kamate
- Obračunavanje konformnom ili prostom metodom u skladu sa propisima I praksom sudova
omogućen odabir načina otplate, kamata pa glavnica ili glavnica pa kamata
- Dodatne opcije i mogućnosti koje mogu biti predmet ugovaranja kamate.


Bankarski anuiteti


- osnovni obračun uz mogućnost biranja roka otplate, godišnje stope, uz unos iznosa i datuma početka otplate
- promenjiva kamatna stopa u skladu sa liborom ili euriborom;
- grejs period;
- anuitetni planovi i izveštaji;
- Bankarski anuiteti kod kredita gde ja banka prekoračila ugovorene i zakonske obaveze prilikom obračunavanja kamata;

Sve vrste kamatnih stopa
Metode obračuna i sugerisani način obračuna
Dodatne opcije
Štampanje
Dokumenta
Kamatne stope i ažuriranje
Cenovnik
profi sistem - designed by scalateam