Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Štampana izdanja

 

Zakon o stečaju
sa
Pregledom najnovijih izmena i dopuna
iz „Sl. glasnika RS“, br. 113/2017


Autori pregleda - komentara najnovijih izmena i dopuna Zakona o stečaju:
 
V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda sudija Jasminka Obućina i

Sudija Privrednog apelacionog suda Duška Ilić

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju objavljen je u „Sl. glasniku RS“, br. 113/2017 i donosi brojne značajne novine, a stupio je na snagu 25. decembra 2017. godine.

Najvažnije izmene
odnose se na razlučne i založne poverioce, mere obezbeđenja, reorganizaciju, procesne norme, ali se uvode i novi instituti i preciziraju pojedine odredbe radi efikasnije primene postojećih instituta, odnosno efikasnijeg sprovođenja stečajnog postupka i namirenja poverilaca.

Cilj ovog izdanja je upoznavanje sa novinama koje su donele navedene izmene i dopune i njihovim posledicama, kako kroz praktično rešenje njihovog prikaza u prečišćenom tekstu zakona i napomene u tekstu zakona kod članova koji su menjani, tako i putem Pregleda ovih izmena i dopuna, čiji su autori sudije Privrednog apelacionog suda.

 

NARUČIVANJE

 

 

 

 

Zatezna kamata u praksi

- pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom -

Zbirka zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenih mišljenja nadležnih ministarstava
sa komentarima spornih pitanja u vezi sa zateznom kamatom

Autori sentenci i komentara:
Nikola Aleksić
Nenad Jevtić

Izdanje „Zatezna kamata u praksi - pravo na kamatu, obračun, tok i odnos sa ugovornom kamatom“ na sveobuhvatan način, iz pravnog ugla, prikazuje rešenja problema u vezi sa postojanjem prava na kamatu, početkom toka računanja kamate, obračunom kamate…, i to kroz brojne konkretne primere iz prakse.

Takođe, predstavlja jedinstvenu zbirku zakona, odluka, pravnih shvatanja i zaključaka sudova, službenih mišljenja ministarstava, kao i komentara u vezi sa zateznom kamatom.

 

NARUČIVANJE

 

 

 

 

 

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznačajnijih novina

Autor komentara: Biljana Antić
dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

 

Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagođavanja i usklađivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomoćnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakona i svih novina koje on donosi, pri čemu je stavljen poseban akcenat na najznačajnije izmene vezane za: status direktora/pomoćnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela...

 

 

NARUČIVANJE

 

 

 

Zakon o opštem upravnom postupku
sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

+
Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i modelima akata koje donose upravni organi

Autor komentara
Ruža Uroševic, sudija Upravnog suda

Novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) primenjuje se od 1. juna 2017. godine, s tim da su odredbe koje se odnose na načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka počele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Novi ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima. Određeni posebni upravni postupci su propisani drugim, posebnim zakonima, ali se u primeni tih zakona moraju uzeti u obzir načela i najvažnija pravila koja sadrži ovaj osnovni zakon.


Značajne novine donosi novi ZUP kako za stranke, tako i za državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja, koji primenjuju ovaj zakon kada postupaju u upravnim stvarima.

 

NARUČIVANJE

 

 

 

 

 

Krivični zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zaključno sa 2016.

Autor prikaza i komentara: Prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda,
Glavni i odgovorni urednik „Braniča“

 

Povod za ovo izdanje je Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koji počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena koje se odnose na krivična dela protiv privrede i određenih dela protiv službene dužnosti koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine.

Najvažnije izmene u Opštem delu odnose se na: delo malog znacaja, uslovni otpust, novčanu kaznu, ublažavanje kazne, značenje izraza…

U Posebnom delu izmene se odnose se na: dela protiv života i tela, izmene postojećeg i dodavanje novog dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina, uvođenje novog dela protiv polne slobode, izmene dela protiv braka i porodice, imovine, zatim izmene dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, protiv pravosuđa, javnog reda i mira, službene dužnosti, kao i izmene dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom. Glava 22 je potpuno rekonstruisana, a data je i nova sistematika krivičnih dela protiv privrede.

 

 

NARUČIVANJE

 

 

"Advokatska Kancelarija"
Stručni časopis za advokate

Časopis koji je nastao kao rezultat sugestija koje je Redakcija Propis Soft-a dobila, pre svega, od advokata, ali i sudija, javnih tužilaca i drugih pravnika i svih onih koji žele da budu u toku sa svim novinama u zakonodavstvu.

 

 

 

 NARUČIVANJE


 

 

 

 

 

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

 

U saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka ovog suda iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovo izdanje Vam pruža mogućnost da se upoznate sa najnovijim odlukama, stavovima, shvatanjima i zaključcima VKS-a u 2017. god, a radi lakše primenjivosti izdanja u praksi odluke su razvrstane u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama.

 

 

NARUČIVANJE

 

 

 

 

"Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda

u 2016. godini"

 

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada već možemo reći, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2016. godini.

 

 

 

 

 

"Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda

u 2015. godini"

 

Nakon velikog interesovanja povodom izdavanja “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini”, kojom smo započeli jednu svojevrsnu tradiciju, predstavljamo Vam novo i sveobuhvatno izdanje zbirke svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2015. godine.

Ovo specijalno izdanje časopisa, na znatno vecem broju stranica, čitaocima donosi jedinstvenu i sveobuhvatnu “Zbirku sudske prakse, stavova i zaključaka Vrhovnog kasacionog suda iz 2015. godine.”

 

 

NARUČIVANJE

 

 

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka
iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini

Najaktuelnija praksa Vrhovnog kasacionog suda
Jedinstvena i sveobuhvatna, a pre svega korisna zbirka svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2014. godine za rad advokata.

 

 

 

 NARUČIVANJE


 

 

 

Bilten Javnih nabavki - Stručni časopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovođenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze učesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovođenje postupka, u skladu sa zakonom.

Bilten predstavjla svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih stručnjaka, koja će Vam pomoći pri rešavanju konkretnih problema i tumačenju Zakona.

 NARUČIVANJE


 

 

 

Priručnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

U „Sl. glasniku R. Srbije“ broj 21/2015 od 25. februara 2015. god. objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim školama i domovima učenika (u daljem tekstu: PKU), koji je stupio na snagu 5. marta 2015. god.

Obzirom da se ovim ugovorom ureduju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, te samim tim regulišu osnovna socijalna i pre svega egzistencijalna prava zaposlenih u svim osnovnim i srednjim školama i domovima učenika kojima se plate obezbeđuju u budžetu R. Srbije, to je jasan povod za ovo izdanje.

 NARUČIVANJE


 

 

 

 

Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

 

Novi Zakon o izvršenju i obezbedenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) stupa na snagu 1. jula 2016. godine. S obzirom da se radi o zakonu koji donosi značajne izmene u izvršnom postupku, odnosno postupku obezbeđenja, i drugačiji položaj od sada javnih izvršitelja, to je jasan povod za ovo izdanje.


Novine koje donosi ovaj Zakon su značajne - počev od novih, odnosno preciziranih načela postupka, preko uvođenja žalbe kao pravnog leka, do proširenja nadležnosti javnih izvršitelja i drugih brojnih novina u postupku.


Cilj ovog izdanja je, pre svega, upoznavanje sa novinama i prilagođavanje novim pravilima u postupku izvršenja i obezbeđenja, kroz komentar najznačajnih novina, ali i lakša praktična primena uz izbor modela akata.

 

 

 

 

 

 

"Zakon o javnim nabavkama sa komentarima najnovijih izmena i dopuna" - Prečišćeni tekst Zakona o javnim nabavkama zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 68/2015, koji se primenjuje od 12. avgusta 2015. god. Sve izmene i dopune su prikazane vec u samom sadržaju izdanja, podebljanim fontom („bold“) u prečišćenom tekstu Zakona, uz navođenje brisanih reči i izraza kroz komentare.
Uz članove koji su menjani dati su komentari koji pojašnjavaju samu izmenu i primenu odredbi.

 

 

 

 

 

 

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Prečišćeni tekst zakona zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 75/2014.

 

 

 

 

 

 

Zakon o parničnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Prečišćeni tekst Zakona zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 55/2014, komentarima izmena i dopuna i aktuelnom sudskom praksom.

 


 

 

 

 

Zakonik o krivičnom postupku sa komentarom i modelima

1. oktobra 2013. godine počela je primena novog Zakonika o krivičnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013), a uzimajući u obzir sve novine koje je doneo, obaveštavamo Vas da je u ponudi prvo izdanje knjige „ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA“

Prečišćeni tekst zakonika zaključno sa izmenama i dopunama objavljenim u „Sl. glasnika RS“, br. 45/2013, komentarom i modelima.

 

 

 

 

 

Krivični zakonik sa najnovijim izmenama i kratkim komentarom

Prečišćeni tekst Krivičnog zakonika zaključno sa izmenom objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 121/2012 i kratkim komentarom.

 

 

 

 

 

 

 

Javno beležništvo

Pravna regulativa, obrasci i buduća primena.

 

Prečišćeni tekst zakona zaključno sa izmenom objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 85/2012, podzakonskim aktima i javnobeležničkim obrascima.

 

 

 

 

 

 

Kratki komentar osnovnih modifikacija krivičnog procesnog prava Srbije

Izmene i dopune Zakonika o krivičnom postupku, odredbe Zakona o medunarodnoj pravnoj pomoći u krivicnim stvarima i odredbe Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivicnog dela

Komentar najvažnijih izmena i dopuna ZKP-a iz 2001. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivicnom postupku objavljenog u "Sl. glasniku RS", broj 72/2009.

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam