Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Štampana izdanja

 

 

Novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa komentarom najznacajnijih novina

Autor komentara: Biljana Antic
dipl. pravnik, prosvetni inspektor, autor brojnih strucnih tekstova i predavac na seminarima sa temama iz oblasti obrazovanja

 

Autor je kroz komentar, a sve u cilju što lakšeg prilagodavanja i uskladivanja rada direktora i rada ustanove, a pre svega pomocnika direktora i sekretara, sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017) dao sveobuhvatan prikaz odredaba novog Zakona i svih novina koje on donosi, pri cemu je stavljen poseban akcenat na najznacajnije izmene vezane za: status direktora/pomocnika direktora/sekretara/vd/nastavnika; rokove kod pravnih lekova; zasnivanje radnog odnosa; datume i osnove prestanka radnog odnosa; promena norme; promene u oblasti evidencija; osnivanje tela...

 

 

NARUCIVANJE

 

 

 

Zakon o opštem upravnom postupku
sa komentarom najznacajnijih novina i modelima

+
Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i modelima akata koje donose upravni organi

Autor komentara
Ruža Uroševic, sudija Upravnog suda

Novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) primenjuje se od 1. juna 2017. godine, s tim da su odredbe koje se odnose na nacelo delotvornosti i ekonomicnosti postupka pocele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Novi ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima. Odredeni posebni upravni postupci su propisani drugim, posebnim zakonima, ali se u primeni tih zakona moraju uzeti u obzir nacela i najvažnija pravila koja sadrži ovaj osnovni zakon.


Znacajne novine donosi novi ZUP kako za stranke, tako i za državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeca, pravna i fizicka lica kojima su poverena javna ovlašcenja, koji primenjuju ovaj zakon kada postupaju u upravnim stvarima.

 

NARUCIVANJE

 

 

 

 

 

Krivicni zakonik sa prikazom i komentarom izmena i dopuna zakljucno sa 2016.

Autor prikaza i komentara: Prof. dr Nedeljko Jovancevic, advokat iz Beograda,
Glavni i odgovorni urednik „Branica“

 

Povod za ovo izdanje je Zakon o izmenama i dopunama Krivicnog zakonika („Sl. glasnik RS“, br. 94/2016), koji pocinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine, osim izmena koje se odnose na krivicna dela protiv privrede i odredenih dela protiv službene dužnosti koje se primenjuju od 1. marta 2018. godine.

Najvažnije izmene u Opštem delu odnose se na: delo malog znacaja, uslovni otpust, novcanu kaznu, ublažavanje kazne, znacenje izraza…

U Posebnom delu izmene se odnose se na: dela protiv života i tela, izmene postojeceg i dodavanje novog dela protiv sloboda i prava coveka i gradanina, uvodenje novog dela protiv polne slobode, izmene dela protiv braka i porodice, imovine, zatim izmene dela protiv bezbednosti javnog saobracaja, protiv pravosuda, javnog reda i mira, službene dužnosti, kao i izmene dela protiv covecnosti i drugih dobara zašticenih medunarodnim pravom. Glava 22 je potpuno rekonstruisana, a data je i nova sistematika krivicnih dela protiv privrede.

 

 

NARUCIVANJE

 

 

"Advokatska Kancelarija"
Strucni casopis za advokate

Casopis koji je nastao kao rezultat sugestija koje je Redakcija Propis Soft-a dobila, pre svega, od advokata, ali i sudija, javnih tužilaca i drugih pravnika i svih onih koji žele da budu u toku sa svim novinama u zakonodavstvu.

 

 

 

 NARUCIVANJE


 

 

 

 

 

"Zbirka sentenci, stavova i zakljucaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda

u 2016. godini"

 

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada vec možemo reci, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zakljucaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zakljucke ovog suda donete, odnosno utvrdene u 2016. godini.

 

 

NARUCIVANJE

 

 

 

 

"Zbirka sentenci, stavova i zakljucaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda

u 2015. godini"

 

Nakon velikog interesovanja povodom izdavanja “Zbirke sentenci, stavova i zakljucaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini”, kojom smo zapoceli jednu svojevrsnu tradiciju, predstavljamo Vam novo i sveobuhvatno izdanje zbirke svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2015. godine.

Ovo specijalno izdanje casopisa, na znatno vecem broju stranica, citaocima donosi jedinstvenu i sveobuhvatnu “Zbirku sudske prakse, stavova i zakljucaka Vrhovnog kasacionog suda iz 2015. godine.”

 

 

NARUCIVANJE

 

 

Zbirka sentenci, stavova i zakljucaka
iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014. godini

Najaktuelnija praksa Vrhovnog kasacionog suda
Jedinstvena i sveobuhvatna, a pre svega korisna zbirka svih najvažnijih stavova VKS-a iz 2014. godine za rad advokata.

 

 

 

 NARUCIVANJE


 

 

 

Bilten Javnih nabavki - Strucni casopis za uspešno sprovodenje javnih nabavki

Bilten se bavi aktuelnim temama i nedoumicama pri sprovodenju javnih nabavki, kao i problemima na koje nailaze ucesnici ovih postupaka u praksi. Namenjen svima koji žele da budu upoznati sa svim novinama u oblasti javnih nabavki, odnosno svima koji žele uspešno i lako sprovodenje postupka, u skladu sa zakonom.

Bilten predstavjla svojevrsnu zbirku prakse, komentara, mišljenja i stavova nadležnih državnih organa iz oblasti javnih nabavki i eminentnih strucnjaka, koja ce Vam pomoci pri rešavanju konkretnih problema i tumacenju Zakona.

 NARUCIVANJE


 

 

 

Prirucnik za primenu novog Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima ucenika

U „Sl. glasniku R. Srbije“ broj 21/2015 od 25. februara 2015. god. objavljen je Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim školama i domovima ucenika (u daljem tekstu: PKU), koji je stupio na snagu 5. marta 2015. god.

Obzirom da se ovim ugovorom ureduju prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada, te samim tim regulišu osnovna socijalna i pre svega egzistencijalna prava zaposlenih u svim osnovnim i srednjim školama i domovima ucenika kojima se plate obezbeduju u budžetu R. Srbije, to je jasan povod za ovo izdanje.

 NARUCIVANJE


 

 

 

 

Novi Zakon o izvršenju i obezbedenju

 

Novi Zakon o izvršenju i obezbedenju („Sl. glasnik RS”, br. 106/2015) stupa na snagu 1. jula 2016. godine. S obzirom da se radi o zakonu koji donosi znacajne izmene u izvršnom postupku, odnosno postupku obezbedenja, i drugaciji položaj od sada javnih izvršitelja, to je jasan povod za ovo izdanje.


Novine koje donosi ovaj Zakon su znacajne - pocev od novih, odnosno preciziranih nacela postupka, preko uvodenja žalbe kao pravnog leka, do proširenja nadležnosti javnih izvršitelja i drugih brojnih novina u postupku.


Cilj ovog izdanja je, pre svega, upoznavanje sa novinama i prilagodavanje novim pravilima u postupku izvršenja i obezbedenja, kroz komentar najznacajnih novina, ali i lakša prakticna primena uz izbor modela akata.

 

 

 

 

 

 

"Zakon o javnim nabavkama sa komentarima najnovijih izmena i dopuna" - Precišceni tekst Zakona o javnim nabavkama zakljucno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 68/2015, koji se primenjuje od 12. avgusta 2015. god. Sve izmene i dopune su prikazane vec u samom sadržaju izdanja, podebljanim fontom („bold“) u precišcenom tekstu Zakona, uz navodenje brisanih reci i izraza kroz komentare.
Uz clanove koji su menjani dati su komentari koji pojašnjavaju samu izmenu i primenu odredbi.

 

 

 

 

 

 

Zakon o radu sa kratkim komentarima najnovijih izmena i dopuna i izborom sudske prakse, službenih mišljenja i modela akata

Precišceni tekst zakona zakljucno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 75/2014.

 

 

 

 

 

 

Zakon o parnicnom postupku sa najnovijim izmenama i dopunama, komentarima i sudskom praksom

Precišceni tekst Zakona zakljucno sa izmenama i dopunama objavljenim u “Sl. glasniku RS”, br. 55/2014, komentarima izmena i dopuna i aktuelnom sudskom praksom.

 


 

 

 

 

Zakonik o krivicnom postupku sa komentarom i modelima

1. oktobra 2013. godine pocela je primena novog Zakonika o krivicnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 i 45/2013), a uzimajuci u obzir sve novine koje je doneo, obaveštavamo Vas da je u ponudi prvo izdanje knjige „ZAKONIK O KRIVICNOM POSTUPKU SA KOMENTAROM I MODELIMA“

Precišceni tekst zakonika zakljucno sa izmenama i dopunama objavljenim u „Sl. glasnika RS“, br. 45/2013, komentarom i modelima.

 

 

 

 

 

Krivicni zakonik sa najnovijim izmenama i kratkim komentarom

Precišceni tekst Krivicnog zakonika zakljucno sa izmenom objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 121/2012 i kratkim komentarom.

 

 

 

 

 

 

 

Javno beležništvo

Pravna regulativa, obrasci i buduca primena.

 

Precišceni tekst zakona zakljucno sa izmenom objavljenom u „Sl. glasniku RS“, br. 85/2012, podzakonskim aktima i javnobeležnickim obrascima.

 

 

 

 

 

 

Kratki komentar osnovnih modifikacija krivicnog procesnog prava Srbije

Izmene i dopune Zakonika o krivicnom postupku, odredbe Zakona o medunarodnoj pravnoj pomoci u krivicnim stvarima i odredbe Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivicnog dela

Komentar najvažnijih izmena i dopuna ZKP-a iz 2001. godine, nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivicnom postupku objavljenog u "Sl. glasniku RS", broj 72/2009.

 

 

ZOSOV
Prosvetni Pravni Savetnik
Specijalizovano za advokaturu
ZOUP
Propis Soft
profi sistem - designed by scalateam