Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Specijalizovano za advokaturu

Advokatura zahteva odgovornost i blagovremenu pripremu velikog broja podnesaka, akata, ugovora.
Pružanje kvalitetnih saveta klijentima i prisustvo brojnim rocištima takoe karakteriše advokatsku
profesiju.


Zahteva se od Vas da uvek imate aktuelnu sudsku praksu i kvalitetne modele akata, dok se brza
pretraga propisa, sudske prakse i modela podrazumeva. Pri tom sve mora da bude dnevno ažurno i
jednostavno za korišcenje.


Ocekivana je i kvalitetna i precizna evidencija tj. arhiva kako klijenata, tako i predmeta, odnosno da Vam
kancelarija bude dostupna gde god da se nalazite.


16 godina razvijamo sisteme koji su prava rešenja za sve navedene specicnosti Vaše profesije.


Specijalizovana rešenja za advokaturu jedinstvena u Srbiji

 

1.

PROPIS SOFT
Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih
mišljenja, modela akata i obrazaca + servisi za advokaturu

2.

 

Advokatska kancelarija –  Jedini stručni časopis za advokate
4 godine na tržištu (50 brojeva)
3.

Advokat Lider – Program za kompletno poslovanje advokatske kancelarije
4.

Advokatski Rokovnik – Android aplikacija razvijena za specifične potrebe pravnik - advokata
5. Profi Obračun Kamata - Najnovija verzija programa sa brojnim unapređenjima, novim opcijama
i vrstama obracuna

 

 

Preuzmite narudžbenicu i odaberite paket u promotivnoj kampanji

 

 1. 

PROPIS SOFT

za olakšanu primenu propisa

Unapređena elektronska baza propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modela akata i obrazaca + servisi za advokaturu

 

U Republici Srbiji je trenutno u primeni preko 16.000 važećih propisa. Nove situacije, nove tehnologije i evrointegracije čine da se i taj broj svakodnevno povećava. Pored ovoga, postoji bar još 15.000 nevažećih propisa koji se moraju znati zbog pravila o vremenskom važenju propisa.

Primera radi, na visinu penzije nekoga ko sada ispunjava uslov za odlazak u penziju po važećim propisma mogu da utiču i tri nevažeća republička zakona o radnim odnosima, dva pokrajinska, nekoliko zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i još nekoliko desetina podzakonskih akata, a ako je bio državni službenik to se još više komplikuje.

Ako sve ovo pogledamo iz Vaše pozicije advokata, gde svakodnevno imate više slučajeva koji uključuju potrebu za znanjem propisa iz potpuno različitih oblasti, dolazimo do konstatacije da je potrebno da svakodnevno imate pred sobom više desetina propisa da biste kvalitetno uradili svoj posao.
Sveobuhvatna baza propisa Vama nije pomoć već problem, naročito ako su ti propisi teško dostupni i oduzimaju Vam dragoceno vreme pri pretrazi  i tumačenju istih.
Ako uzmemo kao primer samo odluke Ustavnog suda: U 2015. godini Ustavni sud je objavio 1138 odluka na svom sajtu, a pored toga i veliki broj u “Sl. glasniku RS”. Da li imate vremena i mogućnosti da ih sve pročitate i pronađete one pomoću kojih možete npr. oboriti presudu Vrhovnog kasacionog suda?
Ovaj problem je rešen posebnim servisima za advokaturu pomoću kojih dobijate informacije o svim najvažnijim odlukama i stavovima sudova.

 

Želimo da Vam ponudimo unapređen sistem za praćenje i primenu propisa koji je
funkcionalno i sadržinski prilagođen radu advokata

 

Propisi
- kompletna baza propisa: važeći + nevažeći
- prečišćeni tekstovi + navedene izmene
- republički propisi, propisi prethodnih država, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava
- istorijske verzije propisa – vremensko razgraničenje važenja propisa
- hronologija izmena
- sadržaj propisa
- veza propisa sa povezanim aktima (podzakonski akti)
- direktna veza propisa sa drugim aktima
- upoređivanje trenutno aktuelne verzije propisa sa njegovom istorijom, nekim drugim propisom, sud.praksom ili modelom
- praćenje aktuelnosti, objavljivanje novih dokumenata ili izmena postojećih u vezi sa propisima koji su Vam bitni

Baza sudske prakse
- u prvom planu su nove odluke, pre svega sudova više nadležnosti
- dolazak do sudske prakse na više načina: preko oblasti, preko veze sa propisima, preko veze sa članovima propisa ili pretragom po ključnoj reči
- dopunjavanje novim tekstovima u toku trajanja pretplate (preko 3000 tekstova godišnje)


Modeli  

- podnesci, ugovori, obrasci i drugi akti
- blagovremeno obezbeđivanje akata usklađenih sa novim propisima
- uvek usklađeni akti sa važećim propisima
- bez ponavljanja modela radi povećanja njihovog broja, a kroz opcije koje sadrže, broj upotrebljivih modela koji se od njih mogu napraviti je višestruko veći
- preuzimanje modela radi praktične primene
- ćirilično i latinično pismo
- kompletna baza modela je podeljena po oblastima, povezana sa propisima i članovima datih propisa

 

KAKO JE POSTIGNUTA SPECIJALIZACIJA PROGRAMA ZA ADVOKATURU?
Pitali smo Vas šta Vam je potrebno. I slušali!


 Specijalizovani servisi za advokaturu:
 
 
Tumačenja i primena  - Ova opcija obezbeđuje laku i praktičnu primenu propisa u praksi. Nakon što pomoću sistema za brzu pretragu propisa, pronađete željeni akt, klikom na ikonicu konkretnog člana Zakona, omogućen Vam je  pristup svim aktima kojima se odredbe tog člana sprovode u praksi, a to su:
    1. podzakonski akti kojima se bliže uređuju odredbe izabranog člana;
    2. sudska praksa - odluke, odnosno stavovi i shvatanja sudova u vezi sa primenom odredaba tog člana;
    3. službena mišljenja – tumačenja konkretnog člana od strane ministarstava i drugih nadležnih organa;
    4. modeli akata izrađeni prema odredbama člana za praktičnu upotrebu propisa;
    5. komentari i napomene – radovi stručnih saradnika i napomene redakcije programa “Propis Soft”.
Prednost ove opcije je u tome što jednim klikom dolazite do akta koji Vam je neophodan, bez gubljenja vremena u pretrazi i nagađanja naziva dokumenta. Ova opcija najbolje pokazuje funkcionalnu i sadržinsku prilagođenost programa potrebama advokata. Prati i ubzava svakodnevni tok rada advokata na  predmetu – od zakonske odredbe, preko pronalaženja odgovarajuće sudske prakse, do podnošenja konkretnog podneska ili sastavljanja ugovora ili nekog drugog akta.

Alarm za praćenje propisa i sudske prakse - Sistem za automatsko obaveštavanje o izmenama propisa i novoobjavljenoj sudskoj praksi. Označite zakone koje želite da pratite i najnoviji jedinstveni servis će Vas pravovremeno obavestiti o svakoj izmeni propisa, novoj sudskoj praksi ili modelima akata. Na ovaj način, u obimnoj pravnoj bazi sa dnevnim izmenama i ažuriranjem, jednostavno pratite propise i sudsku praksu koja je Vama najčešće potrebna, što omogućava oblikovanje baze i aplikacije prema potrebi advokata kao pojedinca.
Sistem funkcioniše tako što Vam dostavlja obaveštenja:
    • na naslovnu stranu aplikacije, uz mogućnost da odmah pročitate i odštampate tekst,
   • na e-mail i/ili sms (u ovom slučaju nemate obavezu biti u programu kako biste bili upoznati sa izmenama propisa ili novoobjavljenom sudskom praksom).

Unapređeni sistem za brzu pretragu  - Kako biste jednostavnije i brže pronašli propis ili drugi akt koji Vam je  potreban, u bazi sa preko 24.000 propisa celokupnog zakonodavstva Republike Srbije i prethodnih država, 23.000 tekstova sudske prakse i službenih mišljenja i preko 1.000 modela akata, ugovora i podnesaka, razvijen je najnoviji sistem centralizovane pretrage. Dovoljno je da nakon pokretanja aplikacije Propis Soft, odmah kucate ključne reči u polju za pretragu, a kao rezultat ovakve sveobuhvatne pretrage dobićete sve propise, sudsku praksu, službena mišljenja ili modele koji se odnose na otkucanu ključnu reč, odnosno pojam koji Vam je bitan u konkretnom slučaju. Jedinstvena pretraga koja štedi Vaše vreme!

Skrećemo pažnju i Važna obaveštenja:
Opcije programa koje pored obaveštenja o stupanju na snagu propisa ili o prestanku važenja istog podrazumevaju i obaveštenja od najvećeg pravnog značaja za korisnike programa - o početku ili prestanku primene onih propisa koji iz osnova menjaju do tada propisana prava, obaveze, ovlašćenja ili odgovornosti, obaveštenja o onim odlukama, mišljenjima, shvatanjima sudova, ministarstava i drugih organa u kojima su po prvi put zauzeti stavovi o određenom pravnom institutu ili kojima je izmenjen dotadašnji stav, odnosno dato novo tumačenje najvažnijih odredaba Zakona i drugih propisa i druga najvažnija obaveštenja.


Pojačana baza sudske prakse sa pažljivo biranim, primenjivim tekstovima sudske prakse do kojih je moguće doći direktnom vezom preko člana (opcija Tumačenja i primena) ili pretragom po ključnoj reči, oblasti, sudu ili datumu objave, dopunjavana u skladu sa predlozima advokata, bez ponavljanja potpuno istih odluka sudova samo da bi se postigao što veći broj.

Formiranje korisničke baze dokumenata koje često koristite. Ova rubrika pruža mogućnost izdvajanja Vama najvažnijih tekstova kako ne biste svaki put vršili pretragu.

 

Sama obimnost baze malo znači ukoliko nemate informaciju u pravo vreme, zato smo u prvi plan stavili akcenat na brzu pretragu, konkretnu primenu propisa, važna obaveštenja redakcije i prilagođavanje Vašim potrebama.

 

KALKULATOR SUDSKIH TAKSI
jednostavnost-preciznost-sveobuhvatnost -ažurnost obračuna sudskih taksi


Kalkulator je namenjen za obračun sudskih taksi, a izrađen je u skladu sa važećim Zakonom o sudskim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95,… i 106/2015). Ono što ovaj kalkulator razlikuje od drugih sličnih programa je preciznost, sveobuhvatnost i jednostavnost obračuna.

PRECIZNOST - Na internetu se može pronaći veliki broj kalkulatora sudskih taksi, ali nijedan ne garantuje preciznost obračuna, a često se uz obračun nalaze napomene da se radi o okvirnim obračunima. Program “Propis Soft” sadrži precizne obračune u skladu sa zakonom.

SVEOBUHVATNOST - Obračun sudskih taksi moguć je po svim postupcima, kao i svim podnescima, odlukama ili radnjama.

JEDNOSTAVNOST – Obračun se vrši u nekoliko jednostavnih koraka, odabirom vrste postupka, konkretnog podneska, odluke ili radnje za koju se plaća taksa. Omogućen je i obračun taksi prema vrsti nadležnog suda, kao i izbor između nadležnog suda ili javnog izvršitelja – kada je u pitanju izvršni postupak.

 

 

 2. 

“ADVOKATSKA KANCELARIJA”

jedini stručni časopis za advokate

 50 BROJEVA – PREKO 80 AUTORA

 

Jedini stručni časopis za advokate, izlazi mesečno od septembra 2014. godine.
Sadržaj, odnosno njegovu jedinstvenost, predstavljaju:
- komentari istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti prava, radi što veće praktičnosti potkrepljeni najznačajnijim
stavovima sudova;
- izbor najaktuelnije sudske prakse;
- posebne rubrike za obaveštavanje i podsećanje na najnovije izmene u zakonodavstvu i prikazi izmena zakona i drugih propisa;
- aktuelnost i praktična primena njegovog sadržaja u radu advokata;
- reč kolege - rubrika namenjena advokatima kao autorima.


AUTORI:

Dr Milan Škulić - profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, Prof. Dr Đorđe N. Lopičić, Borivoje Gajić - sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, Mr Sretko Janković - sudija Apelacionog suda u Beogradu, Dr. Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu Jasminka Obućina - sudija Privrednog apelacionog suda, Mladen Nikolić - sudija Privrednog apelacionog suda, Dr Dragan Obradović - sudija Višeg suda u Valjevu, Ruža Urošević - sudija Upravnog suda, advokati: Dr Nedeljko Jovančević, Dr Đorđe Sarapa, Dr Slobodan Gavrilović, Đuro Čepić, Jasmina Milutinović, Zoran Ilić, Milan Ranđelović, Igor Živkovski, Dragoje Andrić, Milan Ranić, Mr Zoran Čukić, Maja Laušević, Mr Minja Simović, Aleksandar Porubović, Mihailo Pavlović, Ljuba Slijepčević - Pravosudna akademija, Dragan U. Kalaba - zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, Vojkan Ilić - stručni saradnik u Prvom OJT u Beogradu, Milana Ivanić - viši savetnik u Apelacionom sudu u Novom sadu, Svetlana Grujić Marković - savetnik u Privrednom sudu u Beogradu Vladimir Marić – v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije, kao i drugi – sudije, javni tužioci, advokati,…

 

 

 3. 

ADVOKATSKI ROKOVNIK

 Android aplikacija razvijena za specifične potrebe pravnika - advokata


Advokatski Rokovnik je android aplikacija namenjena za poslove vođenja i zakazivanja ročišta, praćenje krajnjih rokova sa upozorenjima, zakazivanje i organizaciju sastanaka, kao i svih ostalih vrsta obaveza koje možete individualno prilagođavati Vašim potrebama.


Pored mesečnog kalendara sa prikazom broja obaveza za svaki dan, i drugog dela aplikacije koji obuhvata beleške
namenjene vođenju raznovrsne evidencije, INFO PRAVNI SERVIS je unapređenje Advokatskog Rokovnika čija je svrha da Vam blagovremeno šalje obaveštenja i korisne pravne informacije koje se odnose na početak ili prestanak primene važnih zakona i drugih propisa, bitne odluke u kojima su po prvi put zauzeti stavovi sudova o određenom pravnom institutu ili kojima je izmenjen dotadašnji stav i dr.

BESPLATNU APLIKACIJU MOŽETE INSTALIRATI ILI PREUZETI SA GOOGLE PLAY STORE-A

 

 

 4. 

PROFI OBRAČUN KAMATA

 Najnovija verzija sa brojnim unapređenjima, novim opcijama i vrstama obračuna

 

Na osnovu četrnaestogodišnjeg iskustva stečenog u komunikaciji sa preko 2.000 korisnika paketa, kao i saradnje sa stručnjacima iz oblasti finansijskog veštačenja, predlagačima zakona, sudovima i drugim stručnim telima iz ove oblasti, predstavljamo Vam nezamenljiv i vrlo koristan alat, koji zadovoljava profesionalne potrebe i olakšava rad pri
obračunavanju različitih vrsta kamata, kod dužničko-poverilačkih odnosa.


- Zakonska zatezna kamata
- Revalorizacija
- Kamata na neblagovremena plaćanja javnih prihoda
- Strana valuta - stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na €, $, CHF kao i domicilne kamatne stope od 1988. godine za DEM
- Ugovorna kamata
- Kamata na osnovu Eskontne/referentne stope Narodne banke Srbije
- Bankarski anuiteti


Sigurnost u radu i ispravnost obračuna :
- Svaki obračun je urađen na osnovu zakonskih normi, obimne prakse sudova, tumačenja ministarstava, konsultacija sa predlagačima zakona, znanja finansijskih eksperata i velikog iskustva
- Sugerisani način obračuna u skladu sa propisima, uz mogućnost ličnog izbora metoda na osnovu Vaše potrebe
- Obračunavanje konformnom, proporcionalnom ili kombinovanom metodom u skladu sa propisima ili ličnim izborom
- Odabir načina otplate, kamate pa glavnice ili glavnice pa kamate
- Arhiviranje i editovanje obračuna u bilo kom trenutku
- Izrada obračuna sa više zaduženja (faktura) i uplata
- Eksportovanje obračuna u druge formate (excell, pdf, word...)
- Štampanje obračuna sa svim podacima o obračunu i bitnim informacijama (metode, stope, vrste, promene, preseci...) koje čine da obračun bude jasan i pravno utemeljen

 

 

 5. 

ADVOKAT LIDER

 Programski paket za kompletno funkcionisanje i unapređenje poslovanja   savremene advokatske kancelarije

 

- EVIDENCIJA KLIJENATA I PREDMETA (U elektronskoj datoteci se nalazi registar svih klijenata sa svojim generalijama gde svaki klijent moze imati jedan ili više predmeta…)
- BAZA MODELA, OBRAZACA, UGOVORA I PODNESAKA (Obimna datoteka modela iz svih oblasti prava koju možete dodatno dopuniti Vašim primerima i podnescima koje koristite i na taj način dobijate svoju jedinstvenu bazu modela, obrazaca, ugovora i podnesaka.)
- POŠTOVANJE ROKOVA, PLANIRANJE OBAVEZA I KONTROLA POSTIGNUTIH REZULTATA (Unos novih i pregled evidentiranih rokova, termina, podsetnika, ročišta i obaveza)
- IZVEŠTAJI, TROŠKOVNIK, ADVOKATSKI HONORARI, TROŠKOVI, FAKTURISANJE (Opcija dodavanja pripadajuće advokatske tarife i honorara, izdavanje i evidencija računa..)
- KANCELARIJA UVEK SA VAMA GDE GOD DA SE NALAZITE
Advokat lider karakteriše visok nivo sigurnosti podataka, stručni tim ljudi koji Vam je svakodnevno na raspolaganju, individualno prilagođavanje navikama advokata i njegovim potrebama….

 

Preuzmite narudžbenicu i odaberite paket u promotivnoj kampanji

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam