Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Komplet za primenu novog Zakona o opštem upravnom postupku

Štampano izdanje: Zakon o opštem upravnom postupku
sa komentarom najznačajnijih novina i modelima

+
Elektronsko izdanje: CD sa modelima podnesaka i modelima akata koje donose upravni organi


Autor komentara
Ruža Urošević, sudija Upravnog suda


Priređivači
Dipl. prav. Nikola Aleksić
Dipl. prav. Jelena Petrović
Dipl. prav. Marko Marjanović


Recenzent
Dipl. prav. Nenad Jevtić


Izdavač
Profi Sistem Com d.o.o.

 

Broj strana: 256

Format: 14,5 x 20,5

Pismo: ćirilica

Povez: Plastificirane korice,
mek povez sa prošivanjem

 

CENA 3.700 din. + 10% pdv

 

 

 

 

PREDRAČUN - NARUDŽBENICA

 

 

 

Novi Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016) (u daljem tekstu: novi ZUP) primenjuje se od 1. juna 2017. godine, s tim da su odredbe koje se odnose na načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka počele da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Novi ZUP je osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima. Određeni posebni upravni postupci su propisani drugim, posebnim zakonima, ali se u primeni tih zakona moraju uzeti u obzir načela i najvažnija pravila koja sadrži ovaj osnovni zakon.


Značajne novine donosi novi ZUP kako za stranke, tako i za državne organe i organizacije, organe i organizacije pokrajinske autonomije i jedinica lokalne samouprave, ustanove, javna preduzeća, pravna i fizička lica kojima su poverena javna ovlašćenja, koji primenjuju ovaj zakon kada postupaju u upravnim stvarima.

U cilju lakšeg prilagođavanja novim i izmenjenim pravilima upravnog postupka, kao svojevrstan priručnik za primenu novog ZUP, nastao je i ovaj komplet koji se sastoji od štampanog i elektronskog izdanja, čiji je sadržaj pre svega praktičan.


Sadržaj štampanog izdanja:


Tekst Zakona o opštem upravnom postupku objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 18/2016 - sa obeleženim brojevima stavova i napomenama kod onih članova zakona kod kojih je datum stupanja na snagu njihovih odredbi uređen različito u odnosu na stupanje na snagu većine odredaba Zakona o opštem upravnom postupku.

Komentar najznačajnijih novina koje donosi Zakon o opštem upravnom postupku - Autor komentara, Ruža Urošević, sudija Upravnog suda. Komentarom je obuhvaćen praktično celokupan zakon počev od novih načela, upravnog postupanja, osnovnih pravila postupka, preko prvostepenog postupka, odnosno odredbi o rešenju i zaključku, redovnih pravnih sredstava, odnosno prigovora, žalbe, zatim posebnih slučajeva uklanjanja i menjanja rešenja, do izvršenja i konačno prelaznih i završnih odredbi.

Modeli podnesaka i modeli akata koje donose upravni organi - zahtevi, predlozi, žalbe stranaka i rešenja koja organi donose postupajući u upravnim stvarima.

Registar pojmova
- radi lakšeg korišćenja ovog izdanja  njegov sastavni deo čini i detaljan registar pojmova.

 

Sadržaj elektronskog izdanja (CD-a) – Modeli u elektronskom obliku za primenu novog ZUP-a u praksi:


Kako je novi ZUP osnovni zakon koji se primenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a uzimajući u obzir da su određeni posebni upravni postupci propisani drugim, posebnim zakonima, ovim opštim modelima (ispunjivim u elektronskom obliku) je pokriven celokupan upravni postupak, a date su i smernice kada treba navesti, odnosno primeniti odredbe posebnih zakona. Na taj način omogućena je praktična primenjivost ovih modela u bilo kom posebnom upravnom postupku.

I. Modeli podnesaka stranaka:

 • Zahtev za pokretanje postupka,
 • Zahtev za oslobađanje od plaćanja troškova postupka,
 • Zahtev za izuzeće ovlašćenog službenog lica,
 • Predlog za vraćanje u pređašnje stanje,
 • Prigovor stranke kao novi pravno sredstvo u upravnom postupku
 • Žalba zbog neizdavanja uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Žalba protiv prvostepenog rešenja u upravnom postupku
 • Zahtev za ponavljanje upravnog postupka
 • Zahtev za poništaj konačnog rešenja
 • Zahtev za ukidanje rešenja
 • Izjava o saglasnosti stranke da organ može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija


II. Modeli akata koje donose upravni organi:

 • Rešenje o odbacivanju zahteva kojim je pokrenut upravni postupak
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti
 • Rešenje o raskidu upravnog ugovora
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izdavanje uverenja
 • Rešenje o odbijanju zahteva za izmenu uverenja
 • Rešenje o odbacivanju podneska zbog nenadležnosti
 • Zaključak o spajanju upravnih stvari
 • Delimično rešenje
 • Dopunsko rešenje
 • Privremeno rešenje
 • Rešenje o prekidu upravnog postupka
 • Rešenje o obustavljanju upravnog postupka
 • Rešenje o ispravci grešaka u rešenju u upravnom postupku
 • Rešenje o odbacivanju prigovora
 • Rešenje o usvajanju prigovora
 • Rešenje prvostepenog organa o odbacivanju žalbe
 • Rešenje prvostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja
 • Rešenje drugostepenog organa o odbijanju žalbe
 • Rešenje drugostepenog organa o poništavanju pobijanog rešenja
 • Rešenje o ponavljanju upravnog postupka
 • Rešenje o obustavljanju izvršenja
 • Rešenje o obezbeđenju dokaza
 • Zahtev za pribavljanje podataka iz službenih evidencija
 • Zapisnik o usmenoj raspravi
 • Uverenje o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija
 • Uverenje o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija

 

 

PREDRAČUN - NARUDŽBENICA

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam