Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

PREDMETI - UTUŽENJA

Specijalizovano programsko rešenje za evidenciju, praćenje i arhiviranje predmeta


Paket je namenjen javnim preduzećima koja se bave komunalnim i srodnim delatnostima i razvijen je u skladu sa zahtevima i potrebama istih.

Pomoći će Vam da efikasnije vodite i pratite sve vrste predmeta sa kompletnom dokumentacijom, sporove i druge postupke (izvršenja, radne sporove, parnice, krivice i druge vansudske predmete, delovodnike....), kao i finansije sa troškovima postupaka, izvršitelja i advokata.


 

U skladu sa zakonskim obavezama i preporukama državne revizorske institucije, uredite kompletnu dokumentaciju svih predmeta na jednom mestu, ubrzajte i unapredite rad.


 

      Koliko imate predmeta kod izvršitelja?
      Imate probleme sa praćenjem i izveštajima za utužena potraživanja?

Rešenje je tu!Paket će Vam omogućiti da uredite praćenje toka postupaka sa sadržinskim podacima o vrsti i vrednosti spora ili drugog postupka, o preduzetim radnjama i aktima, kao i evidenciju o nastalim troškovima iz sporova ili drugih postupaka.
Pored podataka o stranci i predmetu, sadrži sve pripadajuće dokumente i spise, sa razvijenim opcijama za praćenje toka i statusa predmeta, praćenje obaveza sa rokovima i alarmom obaveza, praćenje svih troškova predmeta (advokati, takse, nagrade izvršitelja itd.) i mogućnost praćenja naplate sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Sadrži bazu modela podnesaka i akata, kao i druge opcije namenjene za elektronsku evidenciju i praćenje predmeta. Sistem je razvijen da omogući korisniku da u svakom trenutku, u par koraka, dobije sve potrebne podatke u vezi sa predmetima, kao i  statističke izveštaje neophodne za praćenje i planiranje.FORMIRANJE PREDMETA I EVIDENCIJA


Unosom osnovnih podataka o stranci (ime i prezime, adresa i jmbg, odnosno naziv i sedište, PIB i matični broj) otvarate predmet. Svaki predmet, pored osnovnih podataka o fizičkom ili pravnom licu, sadrži i podatke o vrsti predmeta, internom evidencionom broju, sudskom broju, vrednosti spora, dodeljenom izvršitelju za naplatu ili angažovanom advokatu i ostale podatke od važnosti za evidenciju predmeta.

U osnovi dobijate sistem koji je prilagođen kvalitetnom načinu elektronske evidencije predmeta, sa jednostavim pristupom svim podacima, praćenju toka predmeta, troškova i rokova. Vaše postojeće predmete i sporne korisnike usluga, odnosno dužnike, je moguće automatizovano preneti u bazu programa PREDMETI -UTUŽENJA čime odmah dobijate gotov sistem spreman za dalji rad.

Pored predmeta koje vodite za Vaše nenaplaćene usluge, moguće je voditi evidenciju i praćenje svih ostalih vrsta predmeta u parničnom postupku, krivičnih predmeta, radnih sporova, upravnih sporova, kao i predmeta i dokumenata koji su deo internih potreba preduzeća.

 

 

 

      Raste Vam broj izvršnih naplata u ovom periodu?
      
Pitate se koliko imate potraživanja za naplatu sa troškovima postupaka?

Koliki su Vam troškovi postupka i kako ih pratite?


FINANSIJE-TROŠKOVI PREDMETA I NAPLATA


Za svaki predmet možete voditi Vaša potraživanja u sporu ili drugom postupku (osnovni dug), zatim troškove koje imate, a tiču se taksi, honorara angažovanih advokata, izvršitelja, kao i ostale troškove u predmetu koje vodite radi naplate potraživanja u sporu. Takođe je moguće voditi i evidenciju o kamati i evidentirati uplate stranke u izvršnom postupku i naplati.

Dobijate mogućnost da u svakom trenutku kreirate izveštaj i imate podatke o visini troškova u sporovima koje vodite i to po više različitih parametara, za određeni period, po vrsti spora, po angažovanom advokatu ili izvršitelju i druge. Možete dobiti statistiku naplaćenih ili ne naplaćenih sporova, ili procent predmeta koji su prešli iz izvršenja u parnični postupak. Po osnovu različitih korisnih kriterijuma i vrsti predmeta, dostupni su Vam izveštaji prostog finasijskog knjigovodstva potražuje – duguje.

 

 

      DOKUMENTI
 

Pored osnovnih podataka u svaki predmet možete smestiti dokumente koje sami kreirate, poput podnesaka i drugih akata, ali i eksterne dokumente koje dobijate od suda, stranke ili drugih organa.


Paket pruža mogućnost prenosa i ranije kreiranih dokumenata koji se nalaze u Vašim folderima i na taj način ubrzavate evidenciju već započetih procesa. Jednostavno, možete dokumente sa računara da prevučete u predmet i tako kompletirate dokumentaciju i pojednostavite implementaciju softvera PREDMETI – UTUŽENJA.

PODSETNIK – ROKOVI


Softverski paket PREDMETI – UTUŽENJA sadrži kalendarski rokovnik sa alarmom obaveza. Možete evidentirati sve obaveze i povezati ih sa predmetima čime dobijate kalendarski rokovnik sa pregledom dnevnih obaveza i alarmom za obaveze koje imaju rokove.
 

Nemate vremena da pretražujete svoje fascikle tražeći neki dokument koji Vam je potreban?
Morate da čekate kolege da Vam daju određene informacije o predmetu?

Jednim klikom rešavate sve ove probleme!!


PRETRAGE I DOSTUPNOST PODATAKA


Svi podaci su dostupni jednostavnom pretragom već na početnoj strani i to pretragom klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se u par koraka naći i to po nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internom broju, statusu itd. Većina bitnih finasijskih izvešataja je dostupna u par koraka.
Povezanost svih podataka i dokumenata je evidentna već u početnom radu sa aplikacijom i od velike je koristi, što znatno olakšava rad svih službi koje učestvuju u radu sa predmetima i spornom naplatom, službi finasija, pravnoj službi i menadžmentu.

Softverski paket PREDMETI - UTUŽENJA sadrži sistem bezbednog i sistematičnog arhiviranja podaka i sigurnost u radu.

Imajte u svakom trenutku sve izveštaje o analizi poslovanja izvršitelja!

 
STATISTIKA I IZVEŠTAJI


U svakom trenutku, u samo par koraka, dostupno je kreiranje raznovrsnih izveštaja. Moguće je vršiti filtriranje podataka po skoro svim kriterijumima, kao i vršiti selekciju podataka koji će biti prikazani u izveštaju. Svi izveštaji se mogu štampati sa odabranim podacima, a može se vršiti i export podataka.

 

      OD FORMIRANJA PREDMETA DO IZVRŠNE NAPLATE POTRAŽIVANJA


BAZA MODELA, PODNESAKA, OBRAZACA I UGOVORA


Obimna baza modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktvinosti i potrebe, što olakšava rad prilikom kreiranja podnesaka i ostalih dokumenata. Možete je dodatno upotpuniti primerima iz Vaše prakse, čime dobijate svoju jedinstvenu bazu, dostupnu u svakom predmetu.

U početnim postavkama možemo postaviti Vaš logo, zaglavlje i podnožje dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft Word-u ili nekom drugom programu za rad sa tekstom. Svaki model možete direktno da popunjavate i snimite unutar predmeta, sa dodatnim opcijama.

 

 

OSNOVNI TEHNIČKI ZAHTEVI


PREDMETI – UTUŽENJA je klijent server aplikacija sa bazom koja se nalazi na Vašem serveru i funkcioniše u lokalnoj računarskoj mreži.

Neophodni tehnički uslovi za instalaciju programa

Operativni sistem  - Microsoft Windows XP Professional sa SP3 ili noviji
Procesor brzine minimum  1,5 GHz
RAM memorija  1 GB
Slobodan prostor na Hard disku oko 200MB i na serveru oko 1 GB
CD-ROM ili DVD-ROM (za potrebe instalacije)
Pristup internetu za potrebe ažuriranja aplikacije.

 

 

 

PRAVNA SIGURNOST  -  ZAKONSKE OBAVEZE


    • Implementacija i početne postavke;
    • Obuka za rad kod Vas;
    • Grupni unos Vaših aktivnih predmeta, dobijate gotov sistem odmah spreman za dalji rad;
    • Efikasan i jednostavan način upotrebe;
    • Individualno prilagođavanje Vašem načinu rada, u skladu sa dosadašnjim navikama;
    • Posebna telefonska linija za tehničku podršku u radu;
    • Potpisivanje ugovora o strateškoj saradnji;
    • Visok nivo sigurnosti vaših podataka;
    • 16 godina iskustva i rada kompanije Profi Sistem.

 

 

 

Za više informacija pozovite nas na 026/644-430
ili kontaktirajte putem e-mail-a prodaja@profisistem.rs

 

 

Poslovni pravni pomoćnik
Advokatska Kancelarija 50
Specijalizovano za advokaturu
ZOSOV
Zatezna kamata u praksi
Zakon o stečaju
profi sistem - designed by scalateam