Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

"Advokatska Kancelarija" štampano izdanje

Četrdeset deveti broj časopisa „Advokatska kancelarija” septembar 2018.

TEMA BROJA: „Računanje zatezne kamate na dosuđeni iznos materijalne štete“, dipl. prav. Nenad Jevtić -  konkretan povod za ovu temu je praktično opšti stav sudova, koji se u najkraćem može svesti na to da se na dosuđene iznose materijalne štete zakonska zatezna kamata računa počev od dana prvostepenog presuđenja.

Da li je ovo uvek trenutak padanja dužnika u docnju?

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Građevinska dozvola kao imovina, slučaj Tumeliai protiv Litvanije”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda -  u ovom tekstu bavimo se građevinskom dozvolom kao imovinom, kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava koji je pojam imovine dosta široko postavio u dosadašnjoj sudskoj praksi.

PRIKAZI:
„Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima - novine kod društva s ograničenom odgovornošću”,
dipl. prav. Nikola Aleksić - u prethodnom broju predstavili smo izmene i dopune Zakona o privrednim društvima koje se odnose na osnovne odredbe, preduzetnike, ortačko i komanditno društvo, a u ovom prikazujemo novine kod društva sa ograničenom odgovornošću.

KOMENTARI:
“Krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo iz čl. 254 KZ - Zakonodavna rešenja, dileme, sudska praksa”,
Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku .

“Prava pacijenata kao korisnika usluga zdravstvene zaštite”, dipl. prav. Jovanka Nikolić, Asocijacija potrošača Srbije.

REČ KOLEGE:
“Susvojina u našem pravnom sistemu”,
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda - pojam,  razgraničenje od zajedničke svojine i stavovi sudske prakse.

Izdvajamo i najnoviju presudu Evropskog suda za ljudska prava o neiscrpljivanju pravnog leka koji nije mogao biti podnet i višegodišnjoj sudskoj nesigurnosti apelacionih sudova koju nisu uspeli da reše ni Vrhovni kasacioni sud, ni Ustavni sud koja je dovela do povrede prava na pravično suđenje.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo - krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo
II. Obligacioni odnosi - kamata kod naknade materijalne štete
III. Svojinskopravni odnosi - susvojina
IV. Prava pacijenata, lekarska greška i naknada štete
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

 

NARUDŽBENICA

 

 

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija” jul-avgust 2018.

TEMA BROJA: Neujednačena sudska praksa i pravično suđenje”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu - tekst koji se bavi neujednačenom sudskom praksom i pravičnim suđenjem kroz normativni okvir, zakonodavne probleme, praksu Evropskog, Ustavnog i redovnih sudova.

 

Autor ukazuje da samo ujednačavanje sudske prakse zahteva drugačiji odnos prema ovom problemu, ne samo prvostepenih, već posebno drugostepenih sudova, kao sudova konačne instance, protiv čijih odluka stranke nemaju pravo žalbe i ističe stav Evropskog suda koji primenjuje i Ustavni sud: ukoliko se različito postupanje sudova najviše instance argumentuje samo jednom drugačijom odlukom, još uvek se ne može govoriti o dubokim i dugotrajnim razlikama u sudskoj praksi, niti da je to dovelo do pravne nesigurnosti u posmatranom periodu.

 

Naročito je važno i to da i u situaciji kada Vrhovni kasacioni sud odbaci vanrednu reviziju podnetu radi ujednačavanja sudske prakse, da ista odluka mora sadržavati jasne i obrazložene razloge zbog kojih ista nije prihvaćena, a da nesumnjivo da nejednaka sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda u predmetima iz istog činjeničnog i pravnog osnova ne doprinosi ne samo autoritetu istog suda, nego bitno utiče na neujednačenu sudsku praksu sudova nižeg ranga.

 

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je „Pravni aspekt kriptovaluta”, dipl. prav. Jelena Petrović - pravni aspekt kriptovaluta, kao tema za razmišljanje, koja ukazuje na nužnost i potrebu za regulatornim odgovorom u našem pravnom sistemu o navedenom pitanju.

 

PRIKAZI:

Prikaz izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima - novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva”, dipl. prav. Nikola Aleksić - Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima doneo je brojne i značajne izmene za privredne subjekte, te smo se potrudili da u ovom broju prikažemo sve novine kod osnovnih odredbi, preduzetnika, ortačkog i komanditnog društva, a u narednim brojevima najavljujemo i prikaz ostalih izmena.

 

KOMENTARI:

Krivično delo nehatno lišenje života iz čl. 118. KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku

 

Stručni savetnik u krivičnom postupku”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

 

Autorsko pravo kroz domaće i međunarodne propise s osvrtom na regulisanje autorskih prava koja se koriste putem interneta i praksu domaćih sudova i ESLJP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

 

Sporna pitanja kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza”, dipl. prav. Irena Drča

 

REČ KOLEGE:

Obustava električne energije prema Zakonu o energetici i Uredbi o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom sa posebnim osvrtom na proceduru obustave, slučajevi u kojima se vrši obustava, pismeno upozorenje i rokovi”, Maja Gluščević, advokat iz Niša

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo - krivično delo nehatno lišenje života

II. Krivično procesno pravo - stručni saradnik

III. Radno pravo - naknada troškova prevoza
IV. Praksa Ustavnog suda - ograničenje prava vlasnika na mirno korišćenje imovine bez faktičke eksproprijacije

 

 

Četrdeset šesti broj časopisa „Advokatska kancelarija” jun 2018.

 

U junskom broju časopisa objavljujemo tekst o diskriminaciji korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika zbog čega su pokrenute masovne parnice radi naknade štete zbog isplate poljoprivredne penzije u iznosu nižem od iznosa utvrđenog rešenjem Direktora fonda za sve korisnike najnižeg iznosa iz čl. 76. Zakona o PIO ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003… i 101/2010).

Autor ovog stručnog rada je advokat - punomoćnik znatnog broja penzionera, sa iskustvom od četrdesetak godina u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja, koji ukazuje na nepravilnosti u radu državnih organa, odnosno njihovih predstavnika, kojima je uvedena prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika, koja se u kontinuitetu sprovodi od 1.01.2011. godine.

TEMA BROJA: “Pritvor zbog „uznemirenja javnosti“ u praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu - ovaj tekst, iz pera sudije apelacionog suda, izabran je za temu junskog broja jer je veoma teško utvrditi kada je došlo od uznemirenja javnosti i kako se to uznemirenje može odraziti na krivični postupak, pri čemu je ukidanje ove zakonske odredbe predlagano još 2012. godine, a ovaj pritvorski osnov i dalje egzistira u ZKP.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Obustava postupka prema maloletnom licu”, dipl. prav. Nenad Jevtić - u okviru koje se bavimo obustavom postupka prema maloletnom licu, odnosno još jednom pišemo o problemima u našem pravnom sistemu, koji nastaju jer se kod pisanja (i tumačenja) propisa ne poštuju pravila struke.

KOMENTARI:    
“Problem određivanja pravnog sledbenika u vodoprivredi u sudskim postupcima”, 
dipl. prav. Saša Kulić - u komentaru se postavlja pitanje prema kome treba upraviti tužbeni zahtev radi zaštite prava, odnosno ističe se problem određivanja pasivne legitimacije ako je sporne radnje preduzeo neko ko je pravni prethodnik lica ili organa koji je u tekućoj parnici označen kao tuženi.

“Trzajne povrede vrata - veštačenje u krivičnom i parničnom postupku”, primarijus dr Gavrilo Šćepanović, sudski veštak, Beograd - Trzajne povrede vrata, koje su sa razvojem saobraćaja postale učestalije i danas predstavljaju značajan pravno - medicinski problem, detaljno su obrađene jer je njihovo pravilno veštačenje od velikog značaja kod određivanja naknade nematerijalne štete.

REČ KOLEGE:
“Prikrivena zakonska diskriminacija korisnika najnižeg iznosa penzije iz osiguranja poljoprivrednika”, 
Zorica Tršić, advokat iz Smedereva


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo - pritvor zbog uznemirenja javnosti
II. Novi pravni stavovi Upravnog suda
III. Diskriminacija - novija sudska praksa
IV. Praksa Ustavnog suda - novi kriterijumi kod primene načela ne bis in idem

Četrdeset peti broj časopisa „Advokatska kancelarija” maj 2018.

 

TEMA BROJA: “Ustavna žalba protiv pravnosnažnog rešenja kojim se dozvoljava ponavljanje postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca”, dipl. prav. Nikola Aleksić  - tema broja “izazvana” je rešenjem Ustavnog suda u kojem je zauzet stav u vezi sa dozvoljenošću ustavne žalbe podnete protiv pravnosnažnog rešenja suda kojim se dozvoljava ponavljanje pravnosnažno okončanog sudskog postupka i ukida presuda kojom je utvrđeno pravo svojine podnosioca. Dakle, postavljeno je pitanje da li je dozvoljeno preispitivanje pojedinačnog pravnog akta procesnog karaktera od strane Ustavnog suda, a odgovor ovog suda, uz pozivanje na odluke Evropskog suda za ljudska prava bio je negativan.

Problem je što u odlukama na koje se Ustavni sud poziva, pravo i činjenično stanje nisu isti ili bar slični kao u rešenju ovog suda, kao i to postoji odluka Evropskog suda u kojoj je zauzet drugačiji stav.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Prelaz potraživanja sa likvidiranog privrednog društva na njegove osnivače”, dipl. prav. Nenad Jevtić - ova tema podstaknuta je stavom Privrednog apelacionog suda da u slučaju prestanka društva likvidacijom nema mesta prelazu potraživanja sa likvidiranog društva na njegove osnivače, tj. članove.

PRIKAZI:
“Prikaz Zakona o elektronskoj upravi”, Dipl. prav. Irena Drča
- pregled odredaba novog zakona kojim se uređuje obavljanje poslova uprave državnih, pokrajinskih i lokalnih organa i organizacija, ustanova, javnih preduzeća, upotrebom informaciono-komunikacionih tehnologija.

KOMENTARI:    
“Sudska opomena iz čl. 77. KZ kao mera upozorenja i izricanje sudske opomene iz čl. 519-520. ZKP u sudskoj praksi”,
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku - sudska opomena i opšta svrha izricanja krivičnih sankcija, objektivni i subjektivni uslov, fakultativna primena, obaveze sudije koji objavljuje presudu kojom se izriče sudska opomena i dr.

“Odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima”, Jasminka Obućina, V.f. predsednika Privrednog apelacionog suda - predmet ovog rada je odnos stečajnog postupka i izvršnog postupka u kome je stečajni dužnik izvršni dužnik ili izvršni poverilac, sa posebnim osvrtom na odnos stečajnog postupka i postupka izvršenja radi namirenja novčanog potraživanja na nepokretnostima.

REČ KOLEGE:
“Odnos krivične i disciplinske odgovornosti”,
Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda – “Kako je zakonom propisano da radnik odgovara za sve povrede radnih obaveza koje učini svojom krivicom, proizlazi da je krivična odgovornost osnov disciplinske odgovornosti…”

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo - Sudska opomena
II. Krivični i disciplinski postupak
III. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda:
 - Nepostojanje prava retencije zbog nesavesnosti držaoca i ocena savesnosti vlasnika
 - Postupanje sa opasnim stvarima vezanim za električnu energiju
 - Konvalidacija ugovora o poklonu idealnog dela stana na kojem je ustanovljeno plodouživanje
 - Preinačenje na gore dosuđivanjem manjeg iznosa na ime troškova postupka

 

Četrdeset četvrti broj časopisa „Advokatska kancelarija” april 2018.

 

Sam naziv teksta koji glasi “Povreda prava na slobodu izražavanja advokata tokom sudskog postupka” ukazuje zašto je upravo ovaj stručni rad izabran za TEMU aprilskog BROJA - pogledajte zaključak Evropskog suda za ljudska prava po predstavci advokata koji se prituživao da mu je povređeno navedeno pravo - slučaj Čeferin protiv Slovenije (broj predstavke 40975/08, presuda od 16. januara 2018. godine), autor Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda.

Tema ZA RAZMIŠLJANJE je “Uverenje o životu - besmisleni postupci u kojima se izdaju besmisleni dokumenti”, dipl. prav. Nenad Jevtić - ovaj komentar odnosi se na odredbu Zakona o PIO po kojoj je korisnik penzije i novčane naknade dužan da, na zahtev Fonda, dostavi uverenje o životu - potreba za dokazivanjem činjenice života možda postoji, zbog zloupotreba, ali da li je način koji je predviđen za to, dobar i smislen?

PRIKAZI:
“Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva”,
dipl. prav. Nikola Aleksić - prikaz odluka redovnih i Ustavnog suda, odnosno još jednog slučaja gde se i dalje razlikuju shvatanja Ustavnog suda i Vrhovnog kasacionog suda.

“Visokotehnološki kriminal u dоmаćim i mеđunаrоdnim prоpisimа, s posebnim osvrtom na odredbe Krivičnog zakonika koje su stupile na snagu оd 1. јunа 2017. i Konvenciju Saveta Evrope o visokotehnološkom kriminalu”, Lјubа Sliјеpčеvić, Prаvоsudnа аkаdеmiја Nоvi Sаd

KOMENTARI:    
“Povreda i pravna zaštita prava na privatnost”,
dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu - Sudija apelacionog suda piše jednom od najčešće povređivanih prava ličnosti - pravu na privatnost, a kao prilog redakcija je izdvojila aktuelnu sudsku praksu u vezi sa medijskim pravom, povredom prava na privatnost i naknada štete.

REČ KOLEGE:
“Uklanjanje nepropisno zaustavljenog odnosno parkiranog vozila prema Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, sa posebnim osvrtom na odluku Ustavnog suda Srbije iz 2016. godine”,
Maja Gluščević, advokat iz Niša


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Medijsko pravo, povreda prava na privatnost i naknada štete
II. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
III. Nove izabrane sentence i novi zaključak Vrhovnog kasacionog suda
IV. Praksa Ustavnog suda

 

Četrdeset treći broj časopisa „Advokatska kancelarija” mart 2018.

 

Da li je lekar službeno lice? Konkretan povod za pisanje ovog komentara je stav koji je u svojoj presudi Kzz 977/2016 od 9. marta 2017. god. zauzeo Vrhovni kasacioni sud (u daljem tekstu: VKS), a koji se u najkraćem može svesti na sledeće, da lekar zaposlen u zdravstvenoj ustanovi koja predstavlja javnu službu ima status službenog lica i može biti pasivni subjekat krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

U ovoj temi ZA RAZMIŠLJANJE autor postavlja pitanja: Ko su službena lica i da li je svako lice koje vrši javnu službu ujedno i službeno lice?, i daje odgovore na ista.

 

 

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
Registracija faktura i advokati

Nova i izmenjena krivična dela protiv privrede

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije

TEMA BROJA je “Povreda na radu i šteta” Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu - o osnovu odgovornosti poslodavca za štetu zaposlenom zasnovanoj na krivnji ili propuštanju obezbeđenja bezbednih uslova za rad zaposlenog, ali takođe i riziku od opasne stvari ili opasne delatnosti, a kao prilog data je sudska praksa.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li je lekar službeno lice?”, dipl. prav. Nenad Jevtić

KOMENTARI:    
“Da li jednom ugašeno - likvidirano i izbrisano iz nadležnog registra holandsko privredno društvo može ponovo oživeti („vaskrsnuti“) i biti subjekt prava u sporu sa domaćim privrednim društvom (spor sa elementom inostranosti)” -
Tupanjac T. Milovan, advokat iz Kladova

“Neke nedoumice u novom Zakonu o opštem upravnom postupku”,  dipl. prav. Saša Kulić - o odnosu odredaba Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o opštem upravnom postupku.

REČ KOLEGE:
 “Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju - neka sporna praktična pitanja”, Zoran  Ilić, advokat u Aleksincu
– “U primeni Zakona o vraćanju imovine i obeštećenju  zapažene su neke nepravilnosti koje se odražavaju  na nemogućnost ostvarivanja svojih prava licima iz kruga zakonskih naslednika, koja iz objektivnih razloga, proteka vremena, neupućenosti, nedovoljnih ili nedostupnih informacija i drugo, nisu došla do saznanja o svojim pravima, pre otvaranja sudskog postupka, po nalogu Agencije za restituciju imovine, u otvorenom sudskom postupku, po podnetim zahtevima  pojedinaca  iz kruga zakonskih naslednika, u kom postupku se  rešenjem utvrđuje veći broj zakonskih naslednika, koji shodno Zakonu o nasleđivanju  imaju pravo na nasleđe dela od oduzete imovine svojih pravnih prethodnika….”


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo - Pojam službenog lica u novijoj sudskoj praksi
II. Upravni postupak - Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje
III. Radno pravo - Povreda ili šteta na radu ili u vezi sa radom zaposlenog
IV. Praksa Ustavnog suda - Punomoćje advokata kod podnošenja zahteva za preispitivanje sudske odluke

 

Četrdeset drugi broj časopisa „Advokatska kancelarija” februar 2018.

Jedna od najvažnijih novina koju su doneli zakoni objavljeni u decembru 2017. godine odnosi se na Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Izmene ovog zakona uvode obavezu registracije faktura izdatih javnom sektoru u Centralnom registru faktura koji vodi Uprava za trezor. Sve fakture i drugi zahtevi za isplatu prema subjektu javnog sektora kao dužniku, moraju već od 1. marta 2018. godine biti registrovane, jer u suprotnom dužnik-subjekt javnog sektora nije obavezan da plati iznos iz fakture.

Ovim izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama se nastavlja uplitanje države u poslovanje privrede, jer prema predlagaču problem neizvršavanja obaveza od strane javnog sektora će biti rešen tako što je nametnuta obaveza registrovanja faktura poveriocima, a pre svega ovde imamo u vidu privatni sektor (da stavimo na stranu situaciju kada je subjekt javnog sektora poverilac), jer dužnici iz javnog sektora nisu ispunjavali svoje obaveze propisane ovim zakonom.

TEMA BROJA je “Značaj medicinske dokumentacije u sudskom postupku”, primarijus dr Gavrilo Šćepanović koja govori o dužnosti vođenja ove dokumentacije kao dokaznog sredstva, o neadekvatnoj dokumentaciji kao problemu kod veštačenja i dr, a kao prilog data je sudska praksa u vezi sa značajem ove dokumentacije u različitim postupcima.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u decembru 2017. i januaru 2018. god. U ovoj rubrici pokušali smo da Vam, koliko je moguće više, približimo sve novine koje donose navedeni zakoni objavljeni u decembru 2017. U januaru 2018. godine objavljena je samo ispravka jednog zakona.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Udeo u privrednom društvu kao zajednička imovina supružnika”, dipl. prav. Nenad Jevtić - Tema za razmišljanje je ovoga puta iz oblasti porodičnog prava, a povod je sporna odluka apelacionog suda o zajedničkoj imovini bračnih drugova.

PRIKAZI:
“Prikaz izmena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama”, 
dipl. prav. Nikola Aleksić

“Pregled odredaba novih izmena Zakona o radu”, dipl. prav. Jelena Petrović

KOMENTARI:    
“Podstrekavanje - čl. 34 KZ kao oblik saučesništva u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku - podstrekavanje kao oblik saučesništva: objektivne i subjektivne veze kao opšte karakteristike saučesništva, elementni podstrekavanja, svest podstrekača, odnos sa izvršiocem… Kao prilog uz ovaj tekst dat je hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa podstrekavanjem od 1974. do 2017. god.

“Uslovi za zasnivanje radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda - radno iskustvo, veštine, organizacione sposobnosti, pol, državljanstvo, radna i boravišna dozvola, stručna sprema, smetnje za zasnivanje radnog odnosa…

REČ KOLEGE: “Oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi”, Dr  Đorđe  Sarapa, advokat iz Beograda – “…s obzirom da se oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava odnosi na kupovinu prvog stana, nema osnova da kupci prvog stana koji od 1. jula 2006. godine imaju u svojini stan koji su oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva stekli nenaplatno, po osnovu nasleđa ili poklona, i platili porez na prenos apsolutnih prava, taj isti porez plaćaju i prilikom kupovine prvog stana.”


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Medicinska dokumentacija u sudskoj praksi
II. Krivično materijalno pravo - podstrekavanje
III. Porodično pravo - zajednička imovina supružnika
IV. Nova pravna mišljenja i shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava

 

 

Četrdeset prvi broj časopisa „Advokatska kancelarija” januar 2018.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini


Već četvrtu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a - Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

U saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka ovog suda iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovo izdanje Vam pruža mogućnost da se upoznate sa najnovijim odlukama, stavovima, shvatanjima i zaključcima VKS-a u 2017. god, a radi lakše primenjivosti izdanja u praksi odluke su razvrstane u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2017. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo: dokazivanje, mesna nadležnost, veštačenje, simulovani poslovi, izdvajanje zapisnika i obaveštenja, troškovi postupka, pravnosnažnost i izvršnost presude, odnos presude i optužbe, zahtev za zaštitu zakonitosti…
II. Krivično materijalno pravo: nužna odbrana, zastarelost, teško ubistvo, nasilje u porodici, prevara, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, falsifikovanje isprave, zloupotreba službenog položaja, pronevera…
III. Prekršaji: vremensko važenje propisa, zastarelost, pravo na odbranu, žalba, bitne povrede odredaba prekršajnog postupka.
IV. Parnični postupak: osnovne odredbe, glavna rasprava, revizija, ponavljanje postupka.
V. Izvršni postupak: nadležnost za sprovođenje izvršenja, zabrana ukidanja prvostepenog rešenja i upućivanja predmeta na ponovno rešavanje, prelaz potraživanja i obaveze, predlog za izvršenje.
VI. Suđenje u razumnom roku: uticaj ponašanja podnosioca prigovora na trajanje postupka, instruktivan rok za odlučivanje o žalbi i davanje prednosti hitnim predmetima.
VII. Upravni postupak: načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa, stranka, podnesci, dopunsko rešenje.
VIII. Upravni spor: predmet upravnog spora, spor pune jurisdikcije.
IX. Uređenje sudova: nadležnost osnovnog,višeg, privrednog, upravnog suda.
X. Radno pravo: zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, otpremnina, naknada štete, otkaz, kolektivni ugovor.
XI. Obligaciono pravo: predugovor, promenjene okolnosti, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, materijalna i nematerijalna šteta, ugovor o prodaji, zakup, posredovanje, ugovor o kreditu.
XII. Svojinskopravni odnosi: predmet prava svojine, sticanje prava svojine, pravo službenosti, pravo zaloge.
XIII. Porodično pravo: dete pod roditeljskim staranjem-lični odnosi, vršenje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, izdržavanje, pravo stanovanja, nasilje u porodici.
XIV. Nasledno pravo: ugovor o doživotnom izdržavanju.


Budite u toku sa aktuelnom praksom najviše sudske instance u Republici Srbiji!!!

 

 

NARUDŽBENICA
Komplet - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014, 2015, 2016 i 2017. godini

 

 

NARUDŽBENICA
Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

 

Četrdeseti broj časopisa „Advokatska kancelarija” decembar 2017.

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu.

Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com).

Prema drugom stavu, kada je utvrđena ništavost ugovora o kreditu na osnovu kojeg je tužena banka naplaćivala tužiocima više iznose kamata na ime anuiteta, …, banka je na zahtev korisnika kredita dužna da vrati više naplaćeni novčani iznos i to u gotovom novcu sa pripadajućom kamatom, na šta ne utiče činjenica da je banka dostavila dokaz, jer je nesporno da je postupajući po odluci Narodne banke Srbije od 25.02. 2015. godine tužiocima vratila naplaćeni iznos,… uračunavajući prevremenu otplatu kredita i smanjila glavnicu, jer je banka to učinila bez prethodne saglasnosti tužioca…

TEMA BROJA je “Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku”, Jovanka Nikolić, dipl.pravnik Asocijacije potrošača Srbije – APOS koja ukazuje na odnos prakse i zakona, odnos svih aktera na tržištu, ali i da je neophodna kontinuirana međuresorska saradnja, komunikacija raznih ministarstava kako bi se sagledali svi životni problemi i sve životne situacije.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2017. god.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
- Upodobljavanje zaposlenih u stečaju sa zaposlenima koji su „tehnološki višak“;
- Posledice utvrđene ništavosti ugovora o kreditu;
- Dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju.


ZA RAZMIŠLJANJE: “Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova”, dipl. prav. Nenad Jevtić - konkretan povod za ovaj tekst je pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova.

KOMENTARI:    
“Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima?”,
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku - tekst u kojem su predstavljene odluke sudova u vezi sa (ne)jednakošću građana pred srpskim sudovima kod primene Zakona o javnom redu i miru.

“Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu - Koristoljublje kao pohlepa učinioca, odnosno želja za sticanjem materijalnih sredstava, gde je naglašena težnja za ličnom korišću - o pojmu, značaju u krivičnom pravu i sudskoj praksi…

“Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda - komentar koji praktično predstavlja uputstvo za postupanje u jednoj specifičnoj situaciji nastaloj u toku stečajnog postupka.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Sudska praksa apelacionih sudova u 2017. godini
I. Krivično materijalno pravo
II. Krivični postupak
III. Parnični postupak
IV. Suđenje u razumnom roku
V. Radno pravo
VI. Zaštita uzbunjivača
VII. Obligaciono pravo
VIII. Svojinskopravni odnosi
IX. Porodično pravo
X. Nasledno pravo
XI. Eksproprijacija

 

Trideset deveti broj časopisa „Advokatska kancelarija” novembar 2017.

TEMA BROJA novembarskog broja časopisa je “Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava”,  Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda - prikazane su dve interesantne odluke ovog suda, kao i uslovi i način na koji se može izvršiti pretres advokatske kancelarije prema domaćem Zakonu o advokaturi.

U ovim presudama, između ostalog  Evropski sud, navodi:

“Ukoliko činjenice ukazuju da se kriminalne aktivnosti vezuju isključivo za odnose aplikanta i klijenta, treba da postoje posebno opravdani razlozi koji dozvoljavaju pretresanje svih ostalih podataka. Ukoliko takvih razloga nema, zaplena i pretresanje svih dokumenata daleko prevazilazi ono što je neophodno za postizanje legitimnog cilja.”

“ECtHR insistira na aktivnoj ulozi predstavnika komore u slučaju pretresa, blagovremenim reakcijama predsednika komore ili ovlašćenog lica koji predstavlja komoru, ukazivanju na nezakonita postupanja policije prilikom pretresa i na povrede tajnosti podataka, odnosno da na sebe preuzme ulogu zaštitnika svega onoga što advokatski posao nosi sa svojim pozivom”.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u oktobru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica”, dipl. prav. Nenad Jevtić –tema čiji je konkretan povod za pisanje stav koji se može naći u mnogim presudama - da je potrebno da štetna radnja ima karakter delikta..

KOMENTARI:
    • “Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu piše o odgovornosti roditelja, kao vidu odgovornosti za drugoga, odnosno o odgovornosti roditelja za maloletna lica, oslobađanju od odgovornosti, posebnoj odgovornosti, odgovornosti po osnovu pravičnosti…

    • “Naknada štete u radnom pravu i krаtkа аnаlizа prеsudе ЕSLjP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

REČ KOLEGE:
“Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku”,
Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
Sudska praksa viših sudova u 2017. godini
I. Krivično materijalno pravo
II. Krivični postupak
III. Parnični postupak
IV. Izvršenje i obezbeđenje
V. Vanparnični postupak
VI. Suđenje u razumnom roku
VII. Sudske takse
VIII. Obligacioni odnosi
IX. Svojinskopravni odnosi

 

Trideset osmi broj časopisa „Advokatska kancelarija” oktobar 2017.

Iz oktobarskog broja časopisa “Advokatska kancelarija” izdvajamo:

PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE - Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”.

Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija.

Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili sve nedoumice prikazali smo šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde.

TEMA BROJA oktobarskog broja časopisa je: “Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi”, Branislav S.Subotin, advokat iz Novog Kneževca - uslovi za određivanje, predlaganje, odlučivanje, oduzimanje i ukidanje jemstva su aspekti sa kojih je ovaj institut krivičnog procesnog prava obrađen, a kao prilog data je aktuelna sudska praksa u vezi sa jemstvom.

SKREĆEMO PAŽNJU:
Zakoni objavljeni u septembru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema čiji je povod u potpunosti zakonski neutemeljeni dopis NBS, kao primer, nažalost veoma čestog slučaja, postupanja državnih institucija i organa kod nas.

KOMENTARI:
    • “Materijalna odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

    • “Naknada štete od poplava”, dipl. prav. Saša Kulić


REČ KOLEGE:
“Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju od strane nadležnih organa sa posebnim osvrtom na jedinstveni matični broj građana”, Maja Gluščević, advokat iz NišaAKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo - Jemstvo
II. Radno pravo:
   II.1. Odgovornost zaposlenog za štetu
   II.2. Odgovornost poslodavca za štetu
III. Nova odluka Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa kreditima u CHF
IV. Praksa Ustavnog suda:
    • Promena vlasnika nepokretnosti i izvršenje uz prošireno dejstvo hipoteke
    • Ugovaranje kamate između pravnog i fizičkog lica

 

Trideset sedmi broj časopisa „Advokatska kancelarija” septembar 2017.

TEMA BROJA je “Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici apelacionih sudova krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse.

SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Sporazum o priznanju prekršaja”, dipl. prav. Nenad Jevtić - Da li se kod prekršaja u vezi bezbednosti saobraćaja na putevima pravilno koristi mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju prekršaja i da li je postupak dobar - jedno je od pitanja postavljenih u temi za razmišljanje.


PRIKAZI: “Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje”, dipl. prav. Jelena Petrović  – prikaz presude VKS u kojoj je izraženo restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje, a koja je doneta po posebnoj reviziji.

KOMENTARI:


“Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT  u Čačku

“Promena pravne forme privrednih društava”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda


REČ KOLEGE:

“Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka - primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi”, Milan Ranđelović, advokat iz Beograda


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo - krivično delo pronevera
II. Stečaj i radni odnosi
III. Novi pravni stavovi Upravnog suda
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije i Vraćanje na rad u toku stečajnog postupka

 

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija” jul-avgust 2017.

TEMA BROJA je “Uloga advokata - branioca u maloletničkom pravosuđu”, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu - u kojoj je ukazano na neke najvažnije situacije koje se tiču materijalnog krivičnog prava i na neke nove situacije koje su počele da se pojavljuju u domaćoj sudskoj praksi, u kom delu značajnu ulogu imaju ili mogu imati advokati – branioci pojedinih maloletnih odnosno mlađih punoletnih lica u sukobu sa zakonom.

Pored ovog teksta, sadržaj dvobroja jul-avgust čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u junu 2017. godine

ZA RAZMIŠLJANJE: “Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila”, dipl. prav. Nenad Jevtić - povod za ovaj tekst je Pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova prema kojem vlasnik motornog vozila koji je osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima ima pravo na naknadu nematerijalne štete pričinjene upotrebom tog vozila od osiguravača i kada nije upravljao vozilom u momentu nastanka štetnog događaja.

NOVA RUBRIKA u kojoj ćemo predstavljati nove, važne odluke sudova, nove propise i njihove izmene – PRIKAZI:

“Reklamiranje advokata - prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikazani su stavovi zauzeti u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih razloga i nalazi u novoj rubrici časopisa PRIKAZI, ali, s druge strane, postavljeno je pitanje: Da li postoje i druga lica koja se bave slični stvarima i da li bi u njihovom slučaju trebalo reagovati?

KOMENTARI:


“Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT  u Čačku

“Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Izuzeće sudije u parničnom postupku, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda


REČ KOLEGE:

“Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti?”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda

“Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova - lišenje prava na pravično suđenje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Neovlašćeno fotografisanje
II. Parnični postupak - Izuzeće i isključenje sudije
III. Presuda Apelacionog suda - zaštita uzbunjivača
IV. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
V. Izabrane sentence Vrhovnog kasacionog suda
VI. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda - Utvrđivanje i korekcija osnovice za obračun plata kolektivnim ugovorom za državne organe
VII. Nova praksa Ustavnog suda:
- Načelo o oficijelnosti i povreda prava na suđenje u razumnom roku nepodobnost izvršne isprave kao razlog za obustavu izvršenja
- Dokaz o izmirenju kupoprodajne cene nepokretnosti kao uslov za upis prava svojine i uslov za određivanje izvršenja
- Način izvršenja i težina posledica krivičnog dela učinjenog od strane državnih službenika kao razlog za produženje pritvora
- Sticanje državine u postupku u kojem je izostalo donošenje pravnog akta
- Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

 

 

 

Trideset četvrti broj časopisa „Advokatska kancelarija” jun 2017.

TEMA BROJA: "Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima i kratka analiza presude ESLJP A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010.”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U junu 2017. godine počelo je da se primenjuje nekoliko važnih zakona, a jedan od njih je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), te je jasno zašto je komentar ovog zakona izabran za temu junskog broja.

U ovom stručnom radu je dat prikaz i komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa osvrtom na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonikom i međunarodnim instrumentima zaštite od nasilja u porodici.

Ukazano je na minimalne standarde Evropskog suda za ljudska prava u pogledu zaštite žrtve nasilja u porodici, i data je analiza važne presude ESLJP -  A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010. godine.

Kao “propratna građa” uz temu broja dat je pregled dosadašnjih odluka sudova u vezi sa nasiljem u porodici kako iz krivičnog, tako i iz porodičnog prava.

Pored ovog teksta, sadržaj junskog  broja čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u maju 2017. godine


ZA RAZMIŠLJANJE: “Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete?”, dipl. prav. Nenad Jevtić - do dekriminalizacije je došlo na zahtev velikog broja udruženja i stručne javnosti, a naročito novinarskih udruženja, ali se po mišljenju autora zakonodavac nije bavio posledicama dekriminalizacije ovog krivičnog dela.

KOMENTARI:

Dok je predmet teme za razmišljanje iz oblasti krivičnog materijalnog prava, iz krivičnog procesnog prava objavljujemo tekst “Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi” - autor: Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

“Novi instituti u upravnom postupku - upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo”, dipl. prav. Nikola Aleksić - Kako je novi Zakon o opštem upravnom postupku počeo da se primenjuje početkom juna, prikazani su neke od novih instituta u upravnom postupku.

Iz radnog prava ukazujemo na “Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva, dipl. prav. Jelena Petrović.

REČ KOLEGE: “Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka?”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Sudska praksa u vezi sa nasiljem u porodici:
   I.1. Krivično pravo
   I.2. Porodično pravo
II. Praksa u vezi sa mal. učiniocima krivičnih dela – autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu
III. Odgovori apelacionih sudova od 24. marta 2017. godine
IV. Presuda Višeg suda u Somboru u vezi sa troškovima obrade kredita
V. Praksa Ustavnog suda - Pravo na ograničeno trajanje pritvora, koncept višestepenosti sudskog odlučivanja, kršenje prezumpcije nevinosti.

Trideset treći broj časopisa „Advokatska kancelarija” maj 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU:

Zakoni objavljeni u aprilu 2017. godine

 

TEMA BROJA: "Obrazložena sudska odluka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu - Ovaj tekst je deo programa HELP Saveta Evrope  - programa za pravnike osmišljen da pruži podršku primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou tako što će ojačati kapacitet sudija, advokata i tužilaca u njihovom svakodnevnom radu. U radu su prikazane I najznačajnije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženjem odluke.

 


ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li provalna krađa može biti sitna?”,dipl. prav. Nenad Jevtić,povod za pisanje ovog komentara je presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2016. god. u kojoj je ovaj sud praktično dao pozitivan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu.

 

“Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu - stručni komentar o nematerijalnoj i materijalnoj šteti i njenoj naknadi, odgovornosti novinara, odgovornog urednika i izdavača medija po osnovu krivice, objektivnoj odgovornosti izdavača, riziku štete od medijske, kao opasne delatnosti, isključenju odgovornosti…

Iz privrednog prava bavimo se likvidacijom privrednih društava, a iz radnog međunarodnim izvorima koji regulišu prestanak radnog odnosa protiv volje radnika, kroz sledeće radove:

“Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva”, Igor Živkovski, advokat, master prava, specijalista za oblast poreskog savetovanja

“Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda


U oblasti krivičnog procesnog prava objavljen je stručni rad: “Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo - ponavljanje krivičnog postupka
II. Novi stavovi viših sudova
III. Novi stavovi apelacionih sudova
IV. Praksa Ustavnog suda - Estradna ličnost kao javna ličnost u kontekstu prava na privatnost
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava - Nedopuštena predstavka zbog nepodnošenja zahteva za verifikaciju - prijave potraživanja neisplaćene devizne štednje

 SKREĆEMO PAŽNJU:

U martu 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.

Zakon o stečaju
Zatezna kamata u praksi
ZOSOV
Specijalizovano za advokaturu
Propis Soft
profi sistem - designed by scalateam