Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

"Advokatska Kancelarija" štampano izdanje

Četrdeset prvi broj časopisa „Advokatska kancelarija” januar 2018.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini


Već četvrtu godinu zaredom nastavljamo sa objavljivanjem tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a - Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda.

U saradnji sa stručnim saradnicima, sudijama, tužiocima, advokatima, redakcija je izvršila izbor najznačajnih odluka ovog suda iz bogate prakse Vrhovnog kasacionog suda u prethodnoj godini, potrudivši se da Zbirka obuhvati što više različitih oblasti prava, odnosno sfera interesovanja čitalaca.

Ovo izdanje Vam pruža mogućnost da se upoznate sa najnovijim odlukama, stavovima, shvatanjima i zaključcima VKS-a u 2017. god, a radi lakše primenjivosti izdanja u praksi odluke su razvrstane u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama.

Zbirka sadrži sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2017. godini, razvrstane prema sledećim oblastima:

I. Krivično procesno pravo: dokazivanje, mesna nadležnost, veštačenje, simulovani poslovi, izdvajanje zapisnika i obaveštenja, troškovi postupka, pravnosnažnost i izvršnost presude, odnos presude i optužbe, zahtev za zaštitu zakonitosti…
II. Krivično materijalno pravo: nužna odbrana, zastarelost, teško ubistvo, nasilje u porodici, prevara, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, falsifikovanje isprave, zloupotreba službenog položaja, pronevera…
III. Prekršaji: vremensko važenje propisa, zastarelost, pravo na odbranu, žalba, bitne povrede odredaba prekršajnog postupka.
IV. Parnični postupak: osnovne odredbe, glavna rasprava, revizija, ponavljanje postupka.
V. Izvršni postupak: nadležnost za sprovođenje izvršenja, zabrana ukidanja prvostepenog rešenja i upućivanja predmeta na ponovno rešavanje, prelaz potraživanja i obaveze, predlog za izvršenje.
VI. Suđenje u razumnom roku: uticaj ponašanja podnosioca prigovora na trajanje postupka, instruktivan rok za odlučivanje o žalbi i davanje prednosti hitnim predmetima.
VII. Upravni postupak: načelo zaštite prava građana i zaštite javnog interesa, stranka, podnesci, dopunsko rešenje.
VIII. Upravni spor: predmet upravnog spora, spor pune jurisdikcije.
IX. Uređenje sudova: nadležnost osnovnog,višeg, privrednog, upravnog suda.
X. Radno pravo: zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, otpremnina, naknada štete, otkaz, kolektivni ugovor.
XI. Obligaciono pravo: predugovor, promenjene okolnosti, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, materijalna i nematerijalna šteta, ugovor o prodaji, zakup, posredovanje, ugovor o kreditu.
XII. Svojinskopravni odnosi: predmet prava svojine, sticanje prava svojine, pravo službenosti, pravo zaloge.
XIII. Porodično pravo: dete pod roditeljskim staranjem-lični odnosi, vršenje roditeljskog prava, lišenje roditeljskog prava, izdržavanje, pravo stanovanja, nasilje u porodici.
XIV. Nasledno pravo: ugovor o doživotnom izdržavanju.


Budite u toku sa aktuelnom praksom najviše sudske instance u Republici Srbiji!!!

 

NARUDŽBENICA
Godišnja pretplata na stručni časopis "Advokatska Kancelarija"

 

 

 

NARUDŽBENICA
Komplet - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014, 2015, 2016 i 2017. godini

 

 

NARUDŽBENICA
Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2017. godini

 

Četrdeseti broj časopisa „Advokatska kancelarija” decembar 2017.

Apelacioni sudovi zauzeli su najnovije stavove u vezi sa položajem zaposlenih u stečaju i obavezama banke nakon utvrđene ništavosti ugovora o kreditu.

Prema prvom stavu, položaj zaposlenog se upodobljava sa položajem zaposlenog kojem je radni odnos prestao usled tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena, u kom slučaju mu pripada otpremnina. (Ovaj stav izražen je u referatu „Stečaj i radni odnosi“ objavljenom u časopisu „Advokatska kancelarija“, Borivoje Gajić, broj 37 – septembar 2017, Profi Sistem Com).

Prema drugom stavu, kada je utvrđena ništavost ugovora o kreditu na osnovu kojeg je tužena banka naplaćivala tužiocima više iznose kamata na ime anuiteta, …, banka je na zahtev korisnika kredita dužna da vrati više naplaćeni novčani iznos i to u gotovom novcu sa pripadajućom kamatom, na šta ne utiče činjenica da je banka dostavila dokaz, jer je nesporno da je postupajući po odluci Narodne banke Srbije od 25.02. 2015. godine tužiocima vratila naplaćeni iznos,… uračunavajući prevremenu otplatu kredita i smanjila glavnicu, jer je banka to učinila bez prethodne saglasnosti tužioca…

TEMA BROJA je “Potrošač kao korisnik usluga postaje stranka u opštem upravnom postupku”, Jovanka Nikolić, dipl.pravnik Asocijacije potrošača Srbije – APOS koja ukazuje na odnos prakse i zakona, odnos svih aktera na tržištu, ali i da je neophodna kontinuirana međuresorska saradnja, komunikacija raznih ministarstava kako bi se sagledali svi životni problemi i sve životne situacije.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u novembru 2017. god.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:
- Upodobljavanje zaposlenih u stečaju sa zaposlenima koji su „tehnološki višak“;
- Posledice utvrđene ništavosti ugovora o kreditu;
- Dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju.


ZA RAZMIŠLJANJE: “Odgovornost za štetu koju pretrpi lice zaposleno kod podizvođača radova”, dipl. prav. Nenad Jevtić - konkretan povod za ovaj tekst je pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova.

KOMENTARI:    
“Da li su građani jednaki pred srpskim sudovima?”,
Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku - tekst u kojem su predstavljene odluke sudova u vezi sa (ne)jednakošću građana pred srpskim sudovima kod primene Zakona o javnom redu i miru.

“Koristoljublje u teoriji, zakonodavstvu i sudskoj praksi”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu - Koristoljublje kao pohlepa učinioca, odnosno želja za sticanjem materijalnih sredstava, gde je naglašena težnja za ličnom korišću - o pojmu, značaju u krivičnom pravu i sudskoj praksi…

“Osporavanje prijavljenog potraživanja priznatog od stečajnog upravnika, a osporenog od strane poverioca isticanjem prigovora zastarelosti”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda - komentar koji praktično predstavlja uputstvo za postupanje u jednoj specifičnoj situaciji nastaloj u toku stečajnog postupka.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

Sudska praksa apelacionih sudova u 2017. godini
I. Krivično materijalno pravo
II. Krivični postupak
III. Parnični postupak
IV. Suđenje u razumnom roku
V. Radno pravo
VI. Zaštita uzbunjivača
VII. Obligaciono pravo
VIII. Svojinskopravni odnosi
IX. Porodično pravo
X. Nasledno pravo
XI. Eksproprijacija

 

Trideset deveti broj časopisa „Advokatska kancelarija” novembar 2017.

TEMA BROJA novembarskog broja časopisa je “Pretres advokatske kancelarije iz ugla Evropskog suda za ljudska prava”,  Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda - prikazane su dve interesantne odluke ovog suda, kao i uslovi i način na koji se može izvršiti pretres advokatske kancelarije prema domaćem Zakonu o advokaturi.

U ovim presudama, između ostalog  Evropski sud, navodi:

“Ukoliko činjenice ukazuju da se kriminalne aktivnosti vezuju isključivo za odnose aplikanta i klijenta, treba da postoje posebno opravdani razlozi koji dozvoljavaju pretresanje svih ostalih podataka. Ukoliko takvih razloga nema, zaplena i pretresanje svih dokumenata daleko prevazilazi ono što je neophodno za postizanje legitimnog cilja.”

“ECtHR insistira na aktivnoj ulozi predstavnika komore u slučaju pretresa, blagovremenim reakcijama predsednika komore ili ovlašćenog lica koji predstavlja komoru, ukazivanju na nezakonita postupanja policije prilikom pretresa i na povrede tajnosti podataka, odnosno da na sebe preuzme ulogu zaštitnika svega onoga što advokatski posao nosi sa svojim pozivom”.

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u oktobru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Karakter postupka kojim se prouzrokuje šteta od strane organa pravnog lica”, dipl. prav. Nenad Jevtić –tema čiji je konkretan povod za pisanje stav koji se može naći u mnogim presudama - da je potrebno da štetna radnja ima karakter delikta..

KOMENTARI:
    • “Odgovornost roditelja, kao vid odgovornosti za drugoga”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu piše o odgovornosti roditelja, kao vidu odgovornosti za drugoga, odnosno o odgovornosti roditelja za maloletna lica, oslobađanju od odgovornosti, posebnoj odgovornosti, odgovornosti po osnovu pravičnosti…

    • “Naknada štete u radnom pravu i krаtkа аnаlizа prеsudе ЕSLjP”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

REČ KOLEGE:
“Zastarelost potraživanja naknade štete lica neosnovano lišenog slobode ili neosnovano osuđenog u krivičnom postupku”,
Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
Sudska praksa viših sudova u 2017. godini
I. Krivično materijalno pravo
II. Krivični postupak
III. Parnični postupak
IV. Izvršenje i obezbeđenje
V. Vanparnični postupak
VI. Suđenje u razumnom roku
VII. Sudske takse
VIII. Obligacioni odnosi
IX. Svojinskopravni odnosi

 

Trideset osmi broj časopisa „Advokatska kancelarija” oktobar 2017.

Iz oktobarskog broja časopisa “Advokatska kancelarija” izdvajamo:

PRIKAZ NOVE PRESUDE EVROPSKOG SUDA PRAVDE - Ocena nepoštene odredbe u ugovorima o kreditu, vreme u kojem se ceni neravnoteža između stranaka, „jasne i razumljive“ odredbe ugovora, nivo informisanja koji mora pružiti banka”.

Evropski sud pravde 20. septembra 2017. godine, doneo je presudu u predmetu C-186/16, Ruxandra Paula Andriciuc i dr. protiv Banca Românească SA, povodom zahteva za prethodnu odluku koji je uputio Žalbeni sud u Oradei, Rumunija.

Ovaj tekst ima za cilj jedino davanje prave informacije, bez zauzimanja bilo čije strane, s obzirom da novinski naslovi (i specijalizovani sajtovi za „obaranje kredita“) uglavnom daju pogrešnu sliku o ovoj odluci Evropskog suda pravde. Neki zbog neznanja a neki iz sopstvenih interesa (prikrivenih navodnim zalaganjem za rešavanje problema ljudi koji podizali kredite u CHF) i nepostojanja osnovnih moralnih vrednosti, te da bi otklonili sve nedoumice prikazali smo šta zapravo stoji u ovoj odluci Evropskog suda pravde.

TEMA BROJA oktobarskog broja časopisa je: “Jemstvo kao mera obezbeđivanja prisustva okrivljenog u zakonodavstvu i praksi”, Branislav S.Subotin, advokat iz Novog Kneževca - uslovi za određivanje, predlaganje, odlučivanje, oduzimanje i ukidanje jemstva su aspekti sa kojih je ovaj institut krivičnog procesnog prava obrađen, a kao prilog data je aktuelna sudska praksa u vezi sa jemstvom.

SKREĆEMO PAŽNJU:
Zakoni objavljeni u septembru 2017. god.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Neovlašćeno pružanje platnih usluga ili ispunjenje obaveze za drugog?”, dipl. prav. Nenad Jevtić – tema čiji je povod u potpunosti zakonski neutemeljeni dopis NBS, kao primer, nažalost veoma čestog slučaja, postupanja državnih institucija i organa kod nas.

KOMENTARI:
    • “Materijalna odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

    • “Naknada štete od poplava”, dipl. prav. Saša Kulić


REČ KOLEGE:
“Podaci o ličnosti u postupku izvršenja i pribavljanje podataka o građanima prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju od strane nadležnih organa sa posebnim osvrtom na jedinstveni matični broj građana”, Maja Gluščević, advokat iz NišaAKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično procesno pravo - Jemstvo
II. Radno pravo:
   II.1. Odgovornost zaposlenog za štetu
   II.2. Odgovornost poslodavca za štetu
III. Nova odluka Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa kreditima u CHF
IV. Praksa Ustavnog suda:
    • Promena vlasnika nepokretnosti i izvršenje uz prošireno dejstvo hipoteke
    • Ugovaranje kamate između pravnog i fizičkog lica

 

Trideset sedmi broj časopisa „Advokatska kancelarija” septembar 2017.

TEMA BROJA je “Stečaj i radni odnos”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu koji će biti predstavljen na zajedničkoj sednici apelacionih sudova krajem meseca i poslužiti za zauzimanje jedinstvenog stava, s obzirom na postojanje različite prakse.

SKREĆEMO PAŽNJU: Izmene Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

VAŽNA OBAVEŠTENJA: Izmene Uredbe o paušalnom oporezivanju.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Sporazum o priznanju prekršaja”, dipl. prav. Nenad Jevtić - Da li se kod prekršaja u vezi bezbednosti saobraćaja na putevima pravilno koristi mogućnost sklapanja sporazuma o priznanju prekršaja i da li je postupak dobar - jedno je od pitanja postavljenih u temi za razmišljanje.


PRIKAZI: “Restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje”, dipl. prav. Jelena Petrović  – prikaz presude VKS u kojoj je izraženo restriktivno tumačenje prava države da nasleđuje, a koja je doneta po posebnoj reviziji.

KOMENTARI:


“Krivično delo pronevera iz čl. 364 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT  u Čačku

“Promena pravne forme privrednih društava”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda


REČ KOLEGE:

“Osnovan prestanak radnog odnosa, uz povredu propisanog postupka - primena odredbe člana 191. stava 7 Zakona o radu u praksi”, Milan Ranđelović, advokat iz Beograda


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Krivično materijalno pravo - krivično delo pronevera
II. Stečaj i radni odnosi
III. Novi pravni stavovi Upravnog suda
IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava: Hrvatska gospodarska komora protiv Srbije i Vraćanje na rad u toku stečajnog postupka

 

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija” jul-avgust 2017.

TEMA BROJA je “Uloga advokata - branioca u maloletničkom pravosuđu”, Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu - u kojoj je ukazano na neke najvažnije situacije koje se tiču materijalnog krivičnog prava i na neke nove situacije koje su počele da se pojavljuju u domaćoj sudskoj praksi, u kom delu značajnu ulogu imaju ili mogu imati advokati – branioci pojedinih maloletnih odnosno mlađih punoletnih lica u sukobu sa zakonom.

Pored ovog teksta, sadržaj dvobroja jul-avgust čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u junu 2017. godine

ZA RAZMIŠLJANJE: “Naknada nematerijalne štete vlasniku motornog vozila”, dipl. prav. Nenad Jevtić - povod za ovaj tekst je Pravni zaključak usvojen na zajedničkom sastanku predstavnika Građanskih odeljenja i Odeljenja za radne sporove apelacionih sudova prema kojem vlasnik motornog vozila koji je osiguran od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima ima pravo na naknadu nematerijalne štete pričinjene upotrebom tog vozila od osiguravača i kada nije upravljao vozilom u momentu nastanka štetnog događaja.

NOVA RUBRIKA u kojoj ćemo predstavljati nove, važne odluke sudova, nove propise i njihove izmene – PRIKAZI:

“Reklamiranje advokata - prikaz odluka Privrednog suda i pitanje da li postoji potreba za daljim reagovanjem”, dipl. prav. Nikola Aleksić – prikazani su stavovi zauzeti u odlukama Privrednog suda, bez ocene ispravnosti ovih odluka, odnosno bez ulaženja u komentar ovih odluka, te se iz tih razloga i nalazi u novoj rubrici časopisa PRIKAZI, ali, s druge strane, postavljeno je pitanje: Da li postoje i druga lica koja se bave slični stvarima i da li bi u njihovom slučaju trebalo reagovati?

KOMENTARI:


“Krivično delo neovlašćeno fotografisanje iz čl. 144 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT  u Čačku

“Sloboda izražavanja na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Izuzeće sudije u parničnom postupku, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda


REČ KOLEGE:

“Da li i pod kojim uslovima ništavost prvog ugovora o prometu nepokretnosti povlači ništavost i kasnije zaključenih ugovora o prometu iste nepokretnosti?”, Mihailo Pavlović, advokat iz Beograda

“Nedoslednosti u odlukama domaćih sudova - lišenje prava na pravično suđenje”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:

I. Neovlašćeno fotografisanje
II. Parnični postupak - Izuzeće i isključenje sudije
III. Presuda Apelacionog suda - zaštita uzbunjivača
IV. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda
V. Izabrane sentence Vrhovnog kasacionog suda
VI. Novi pravni stav Vrhovnog kasacionog suda - Utvrđivanje i korekcija osnovice za obračun plata kolektivnim ugovorom za državne organe
VII. Nova praksa Ustavnog suda:
- Načelo o oficijelnosti i povreda prava na suđenje u razumnom roku nepodobnost izvršne isprave kao razlog za obustavu izvršenja
- Dokaz o izmirenju kupoprodajne cene nepokretnosti kao uslov za upis prava svojine i uslov za određivanje izvršenja
- Način izvršenja i težina posledica krivičnog dela učinjenog od strane državnih službenika kao razlog za produženje pritvora
- Sticanje državine u postupku u kojem je izostalo donošenje pravnog akta
- Ocena odgovornosti prevoznika i osiguravača i pravo putnika na osiguranu sumu

 

 

 

Trideset četvrti broj časopisa „Advokatska kancelarija” jun 2017.

TEMA BROJA: "Sprečavanje nasilja u porodici prema domaćim i međunarodnim propisima i kratka analiza presude ESLJP A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010.”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad.

U junu 2017. godine počelo je da se primenjuje nekoliko važnih zakona, a jedan od njih je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016), te je jasno zašto je komentar ovog zakona izabran za temu junskog broja.

U ovom stručnom radu je dat prikaz i komentar Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, sa osvrtom na zaštitu od nasilja u porodici u skladu sa Porodičnim zakonom, Krivičnim zakonikom i međunarodnim instrumentima zaštite od nasilja u porodici.

Ukazano je na minimalne standarde Evropskog suda za ljudska prava u pogledu zaštite žrtve nasilja u porodici, i data je analiza važne presude ESLJP -  A. protiv Hrvatske od 14. oktobra 2010. godine.

Kao “propratna građa” uz temu broja dat je pregled dosadašnjih odluka sudova u vezi sa nasiljem u porodici kako iz krivičnog, tako i iz porodičnog prava.

Pored ovog teksta, sadržaj junskog  broja čine i:

SKREĆEMO PAŽNJU: Zakoni objavljeni u maju 2017. godine


ZA RAZMIŠLJANJE: “Kakve posledice je izazvala dekriminalizacija klevete?”, dipl. prav. Nenad Jevtić - do dekriminalizacije je došlo na zahtev velikog broja udruženja i stručne javnosti, a naročito novinarskih udruženja, ali se po mišljenju autora zakonodavac nije bavio posledicama dekriminalizacije ovog krivičnog dela.

KOMENTARI:

Dok je predmet teme za razmišljanje iz oblasti krivičnog materijalnog prava, iz krivičnog procesnog prava objavljujemo tekst “Troškovi krivičnog postupka u sudskoj praksi” - autor: Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu.

“Novi instituti u upravnom postupku - upravni ugovor i prigovor kao novo pravno sredstvo”, dipl. prav. Nikola Aleksić - Kako je novi Zakon o opštem upravnom postupku počeo da se primenjuje početkom juna, prikazani su neke od novih instituta u upravnom postupku.

Iz radnog prava ukazujemo na “Nezakonitost otkaza datog od strane ovlašćenog zastupnika društva, dipl. prav. Jelena Petrović.

REČ KOLEGE: “Da li je neizbežna smrt supružnika u času sklapanja braka razlog za ništavost braka?”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Sudska praksa u vezi sa nasiljem u porodici:
   I.1. Krivično pravo
   I.2. Porodično pravo
II. Praksa u vezi sa mal. učiniocima krivičnih dela – autor sentenci: Dr Dragan Obradović, sudija Višeg suda u Valjevu
III. Odgovori apelacionih sudova od 24. marta 2017. godine
IV. Presuda Višeg suda u Somboru u vezi sa troškovima obrade kredita
V. Praksa Ustavnog suda - Pravo na ograničeno trajanje pritvora, koncept višestepenosti sudskog odlučivanja, kršenje prezumpcije nevinosti.

Trideset treći broj časopisa „Advokatska kancelarija” maj 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU:

Zakoni objavljeni u aprilu 2017. godine

 

TEMA BROJA: "Obrazložena sudska odluka”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu - Ovaj tekst je deo programa HELP Saveta Evrope  - programa za pravnike osmišljen da pruži podršku primeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou tako što će ojačati kapacitet sudija, advokata i tužilaca u njihovom svakodnevnom radu. U radu su prikazane I najznačajnije odluke Ustavnog i Evropskog suda za ljudska prava u vezi sa obrazloženjem odluke.

 


ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li provalna krađa može biti sitna?”,dipl. prav. Nenad Jevtić,povod za pisanje ovog komentara je presuda Vrhovnog kasacionog suda iz 2016. god. u kojoj je ovaj sud praktično dao pozitivan odgovor na pitanje postavljeno u naslovu.

 

“Objektivna odgovornost izdavača medija za štetu izazvanu objavljivanjem informacije”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu - stručni komentar o nematerijalnoj i materijalnoj šteti i njenoj naknadi, odgovornosti novinara, odgovornog urednika i izdavača medija po osnovu krivice, objektivnoj odgovornosti izdavača, riziku štete od medijske, kao opasne delatnosti, isključenju odgovornosti…

Iz privrednog prava bavimo se likvidacijom privrednih društava, a iz radnog međunarodnim izvorima koji regulišu prestanak radnog odnosa protiv volje radnika, kroz sledeće radove:

“Likvidacija kao dobrovoljni način prestanka privrednog društva”, Igor Živkovski, advokat, master prava, specijalista za oblast poreskog savetovanja

“Međunarodni izvori kojima se reguliše prestanak radnog odnosa protiv volje radnika”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda


U oblasti krivičnog procesnog prava objavljen je stručni rad: “Ponavljanje krivičnog postupka osuđenom u odsustvu (čl. 479-481 ZKP) u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku.

 

AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo - ponavljanje krivičnog postupka
II. Novi stavovi viših sudova
III. Novi stavovi apelacionih sudova
IV. Praksa Ustavnog suda - Estradna ličnost kao javna ličnost u kontekstu prava na privatnost
V. Praksa Evropskog suda za ljudska prava - Nedopuštena predstavka zbog nepodnošenja zahteva za verifikaciju - prijave potraživanja neisplaćene devizne štednje

 

Trideset drugi broj časopisa „Advokatska kancelarija” april 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU:

U martu 2017. god. nije objavljen nijedan zakon.

 

TEMA BROJA: "Ujednačavanje sudske prakse - pasivna legitimacija i teret dokazivanja u sporu radi ostvarivanja prava zaposlenih kod promene poslodavca”, dipl. prav. Nikola Aleksić - tekst u kome su izloženi stavovi Vrhovnog kasacionog suda zauzeti u odluci kojom je usvojena posebna revizija, u sporu u kojem je došlo do promene poslodavca u smislu člana 147. Zakona o radu, u toku parničnog postupka.

 


ZA RAZMIŠLJANJE: “Svrha iznošenja odbrane u kaznenom postupku”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tema čiji je povod rečenica na koju možemo naići u mnogim kaznenim postupcima (krivičnim i prekršajnim), odnosno u mnogim presudama - da je odbrana neprihvatljiva jer je data u svrhu izbegavanja odn. oslobođenja od odgovornosti.

REČ KOLEGE: “Saizvršilaštvo nije oblik saučesništva”, prof. dr Nedeljko Jovančević, advokat iz Beograda, piše o veoma složenoj materiji u krivičnom pravu, odnosno o razlici između saizvršilaca kao nosilaca radnje izvršenja, koji svojim radnjama zajedno prouzrokuju krivično delo, i saučesnika koji samo daju doprinos izvršenju dela.

Iz krivičnog materijalnog prava objavljeni su KOMENTARI:

“Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, i
“Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom”, Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Pročitajte i:

“Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
  I.1. Krivično delo lažno predstavljanje
  I.2. Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom
  I.3. Saučesništvo u krivičnom delu
II. Stečajni postupak - mere obezbeđenja
III. Praksa Upravnog suda – po prigovorina u vezi sa izborom za Predsednika RS
IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda - Preduslov za primenu izvršenja radi uspostavljanja pređašnjeg stanja
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava - Svrha roka za podnošenje predstavke“Krivično delo lažno predstavljanje iz čl. 329 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, i
“Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom”, Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Pročitajte i:

“Određivanje i ukidanje mera obezbeđenja iz čl. 62 stav 2 Zakona o stečaju”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda.

 

 

 

 

 

 


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo:
  I.1. Krivično delo lažno predstavljanje
  I.2. Krivično delo vanbračna zajednica sa maloletnikom
  I.3. Saučesništvo u krivičnom delu
II. Stečajni postupak - mere obezbeđenja
III. Praksa Upravnog suda – po prigovorina u vezi sa izborom za Predsednika RS
IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda - Preduslov za primenu izvršenja radi uspostavljanja pređašnjeg stanja
VI. Praksa Evropskog suda za ljudska prava - Svrha roka za podnošenje predstavke

 

Trideset prvi broj časopisa „Advokatska kancelarija” mart 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU:

U februaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon, već samo Odluka Ustavnog suda o oceni ustavnosti odredbe zakona.

 

TEMA BROJA: “Sud i javni izvršitelj –Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda, Nina Nikolić, sudijski pripravnik - volonter u Trećem osnovnom sudu u Beogradu –temu 31. broja časopisa izabrala je praksa, odnosno problemi nastali u primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a koja razjašnjava pitanja nadležnosti za odlučivanje o predlogu za izvršenje i donošenju rešenja u toku sprovođenja izvršenja, za odlučivanje o pravnim lekovima, odnosno sredstvima, za sprovođenje izvršenja…


ZA RAZMIŠLJANJE: “Problem kredita indeksiranih u CHF”, dipl. prav. Nenad Jevtić komentar čiji je neposredni povod presuda Apelacionog suda kojom je odlučeno da se ugovor o kreditu raskida zbog bitno promenjenih okolnosti - da li ova presuda rešava problem ovih dužnika na način na koji oni žele?

 

Parnični postupak u ovom broju “pokriven” je komentarom “Tužba u ustavno-sudskoj praksi i praksi redovnih sudova”, Borivoje Gajić, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, a krivični tekstom “Primena načela ne bis in idem u krivičnom postupku kad je obustavljen prekršajni postupak”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.

 

REČ KOLEGE: “Pravni stav Vrhovnog kasacionog suda od 25.10.2016. godine”, Jasmina Milutinović, advokat iz Čačka - članak o spornom stavu po kome ugovor o prometu nepokretnosti zaključen u formi javnobeležničkog zapisa predstavlja podobnu ispravu za upis prava svojine.

Pročitajte i:


“Pravo na isplatu neisplaćene devizne štednje građana po novom zakonu”, dipl. prav. Nikola Aleksić
- prikaz najvažnijih odredaba novog Zakona i podzakonskih akata kojima bi trebalo da bude rešen ovaj dugogodišnji problem.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično procesno pravo - Presuđena stvar
II. Parnični postupak - Tužba
III. Izvršni postupak - Pokretanje postupka i nadležnost
IV. Novo pravno shvatanje Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda - Dejstvo upisa prava svojine u katastar i neophodnost utvrđenja ništavosti ugovora sudskom odlukom

 

Trideseti broj časopisa „Advokatska kancelarija” februar 2017.

SKREĆEMO PAŽNJU:

Zakoni objavljeni u decembru 2016. god. (u januaru 2017. god. nije objavljen nijedan zakon).

TEMA BROJA: “Odgovornost pravnih lica za krivična dela”, dipl. prav. Nenad Jevtićtekst koji se bavi zakonom koji uređuje uslove odgovornosti pravnih lica za krivična dela, krivične sankcije koje se mogu izreći pravnim licima i pravila postupka u kojem se odlučuje o odgovornosti pravnih lica, izricanju krivičnih sankcija, a koji je u praksi gotovo zaboravljen.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Ovlašćenje punomoćnika za prijem naloga, odnosno opomena za plaćanje sudskih taksi”, dipl. prav. Nikola Aleksić povod za ovaj tekst su različiti stavovi sudova opšte nadležnosti i privrednih sudova u vezi sa ovim ovlašćenjem.

 

U oblasti krivičnog prava predstavljen je “Pokušaj krivičnog dela - čl. 30 KZ i nepodoban pokušaj - čl. 31 KZ”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku, a kao prilog ovom komentaru dat je hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi vezi sa ovim institutom od 1970. do 2016. god.

REČ KOLEGE: “Poreklo kolektivnih ugovora”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Pročitajte i:

“Zaštita uzbunjivača kroz Zakon o zaštiti uzbunjivača, međunarodne instrumente i praksu ESLJP” - Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad

“Statusne promene privrednih društava – vrste i načini sprovođenja” -
Igor Živkovski, advokat iz Beograda


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo - Hronološki prikaz stavova zauzetih u sudskoj praksi u vezi sa pokušajem krivičnog dela
II. Parnični postupak - Dostavljanje
III. Radno pravo - Kolektivni ugovori
IV. Novi stavovi i odgovori Vrhovnog kasacionog suda
V. Praksa Ustavnog suda - Utvrđena vrednost poreske osnovice koja obavezuje poreski organ u svim postupcima

 

Dvadeset deveti broj časopisa „Advokatska kancelarija” januar 2017.

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

Kao i prethodne dve godine i u 2017. godini nastavljamo sa objavljivanjem, sada već možemo reći, tradicionalnog izdanja Profi Sistem Com-a “Zbirke sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini”.

Nova zbirka obuhvata sentence i obrazloženja iz odluka Vrhovnog kasacionog suda, pravne stavove i zaključke ovog suda donete, odnosno utvrđene u 2016. godini.

Sadržaj zbirke:

I. Krivično procesno pravo: jezik u postupku, izuzeće, prava okrivljenog, dokazivanje, pritvor, imovinskopravni zahtev, troškovi postupka, odnos presude i optužbe, presuda, bitna povreda odredaba krivičnog postupka, povreda krivičnog zakona, zabrana preinačenja na štetu optuženog, zahtev za zaštitu zakonistosti.

II. Krivično materijalno pravo: krivica, odmeravanje kazne, pokušaj krivičnog dela, tok zastarelosti izvršenja kazne, otmica, nedavanje izdržavanja, razbojništvo, utaja, sitna krađa, iznuda, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, neuplaćivanje poreza po odbitku, zloupotreba ovlašćenja u privredi, izazivanje opšte opasnosti, nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova, teška dela protiv opšte sigurnosti, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti…

III. Prekršaji: mesto izvršenja prekršaja, ocena dokaza, pravo na odbranu, upotreba jezika u prekršajnom postupku, pozivanje okrivljenog, bitne povrede odredaba prekršajnog postupka, prekršaji propisani posebnim zakonima…

IV. Parnični postupak:
osnovne odredbe, mesna nadležnost, suparničari, prethodno ispitivanje tužbe, revizija, zahtev za preispitivanje pravnosnažne presude, postupak u parnicama iz radnih odnosa.

V. Izvršni postupak: izvršna isprava, verodostojna isprava.

VI. Suđenje u razumnom roku: merila za ocenu trajanja suđenja u razumnom roku, prigovor radi ubrzavanja postupka.

VII. Upravni postupak:
opšti upravni postupak, upis u katastar nepokretnosti, eksproprijacija.

VIII. Upravni spor: zahtev za preispitivanje sudske odluke.

IX. Uređenje sudova: nadležnost osnovnog suda, nadležnost apelacionog suda, nadležnost privrednog suda, podmirenje sudskih troškova.

X. Radno pravo:
osnovne odredbe, zasnivanje radnog odnosa, zarada, naknada zarade i druga primanja, višak zaposlenih, izmena ugovora o radu, prestanak radnog odnosa, ostvarivanje i zaštita prava zaposlenih.

XI. Obligacioni odnosi: osnovna načela, ništavost ugovora zbog osnova, mane volje, prekomerno oštećenje, prouzrokovanje štete, odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem, odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti, naknada nematerijalne štete, odgovornost više lica za istu štetu, sticanje bez osnova, vreme potrebno za zastarelost, prodaja, osiguranje, ugovor o kreditu, bankarska garancija.

XII. Svojinskopravni odnosi: predmet prava svojine.

XIII. Porodično pravo: osnovne odredbe, prava deteta, roditeljsko pravo, izdržavanje deteta, roditelja i drugih srodnika, određivanje i prestanak izdržavanja, imovinski odnosi, zaštita od nasilja u porodici, postupak u sporu za zaštitu prava deteta i u sporu za vršenje odnosno lišenje roditeljskog prava.

XIV. Nasledno pravo: ugovor o doživotnom izdržavanju.


Ovo izdanje vam pruža mogućnost da se upoznate sa preko 160 najnovijih odluka, stavova, shvatanja i zaključaka VKS-a, razvrstanih u 14 oblasti prava, sa naznakama članova konkretnih zakona na koje se odnose, od najnovijih ka starijim odlukama, koji vam mogu biti od pomoći u svakodnevnom radu ali i vredan poklon za poslovne saradnike i kolege.


Budite u toku sa aktuelnom praksom najvišeg suda u Republici Srbiji.

 

NARUDŽBENICA

Komplet - Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2014, 2015 i 2016. Godini

 

NARUDŽBENICA

Zbirka sentenci, stavova i zaključaka iz prakse Vrhovnog kasacionog suda u 2016. godini

 

Dvadeset osmi broj časopisa „Advokatska kancelarija” decembar 2016.

VAŽNA OBAVEŠTENJA:

Neustavna odredba Zakona o radu
Obaveznost članstva u Privrednoj komori Srbije
Prestanak prava na podnošenje zahteva za rehabilitaciju
Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba Statuta Advokatske komore Beograda

TEMA BROJA: “Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje”, Dr Dragica Popesku, sudija Apelacionog suda u Beogradu, kao odgovor na pitanje kada fotografija predstavlja autorsko delo i da li je autorsko delo fotografija koja nastaje bez kreativnog doprinosa autora.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Zabrana reklamiranja javnih beležnika putem interneta”, dipl. prav. Nenad Jevtić, o razlici između internet-prezentacije i reklamiranja.

REČ KOLEGE: “Disciplinska odgovornost zaposlenih”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda

Iz krivičnog prava “Zastarelost krivičnog gonjenja kod produženog krivičnog dela”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu - da li se rok zastarelosti računa posebno za svako krivično delo ili prema poslednjem krivičnom delu koje ulazi u sastav produženog krivičnog dela.

Pročitajte i:

“Ukidanje moratorijuma”, Jasminka Obućina, sudija Privrednog apelacionog suda -
o primeni čl. 93. stav 1, 4. i 5. Zakona o stečaju i čl. 4. stav 1. Zakona o hipoteci.
   
“Nepriznavanje troškova zastupanja pred Ustavnim sudom i stav Evropskog suda za ljudska prava”, dipl. prav. Nikola Aleksić-
koji su razlozi zbog kojih Ustavni sud ne priznaje troškove pred tim sudom, a šta kaže ESLJP u odluci donetoj protiv susedne države.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
Sudska praksa apelacionih sudova u 2016. godini – izbor najznačajnijih odluka.

 

Dvadeset sedmi broj časopisa „Advokatska kancelarija” novembar 2016.

TEMA BROJA: “Vršnjačko nasilje s osvrtom na internetsko nasilje”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi Sad, kao sveprisutniji oblik nasilja, prikazan kroz domaće i međunarodno zakonodavstvo i karakterističnu presudu ESLJP.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Da li biciklista sme da bude pod uticajem alkohola?”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tekst koji postavlja pitanje na koje bi odgovor svakog prosečnog građanina bio negativan, ali čitajući odredbe zakona “…to i nije tako sigurno...”.

REČ KOLEGE: “Pravni režim sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda - o pravnom režimu sopstvenog udela društva s ograničenom odgovornošću u pravu Republike Srbije, u kontekstu pravnog okvira postavljenog Zakonom o privrednim društvima.

Pročitajte i:

“Elektronska komunikacija  i računanje rokova u javnim nabavkama i upravnom postupku”,
kao jedno od spornih pitanja u postupcima javnih nabavki i najčešćih razloga za podnošenje zahteva za zaštitu prava.

“Krivično delo iznuđivanje iskaza iz čl. 136 KZ u sudskoj praksi”, i

“Sredstva i predmeti izvršenja po novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju”.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
Sudska praksa viših sudova u 2016. godini – izbor najznačajnijih odluka.

 

Dvadeset šesti broj časopisa „Advokatska kancelarija” oktobar 2016.

TEMA BROJA: “Nezakonit otkaz i naknada štete”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu, kao ukazivanje na značaj stava Ustavnog suda, praksu redovnih sudova i uticaj nove odluke Evropskog suda za ljudska prava koja stvara osnov da se postojeća sudska praksa redovnih sudova i time i ustavno-sudska praksa preispita.

ZA RAZMIŠLJANJE:“Rokovi zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić, zadnji deo analize pitanja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja bavi se rokovima zastarelosti potraživanja.

REČ KOLEGE: “Procesna legitimacija i pravni interes kao procesne pretpostavke”, Dr Đorđe Sarapa, advokat iz Beograda.


“Prestanak faktičkog radnog odnosa”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.


“Troškovi angažovanja punomoćnika ili branioca van sedišta kancelarije, odnosno van sedišta postupajućeg suda”, - razlike u priznavanju ovih troškova u parničnom i krivičnom postupku.

“Sticanje prava svojine na nepokretnosti u državnoj svojini putem održaja”
kroz različite stavove sudova po pitanju računanja rokova za održaj kod promene pravnog režima, tj. izmena Zakona, sa posebnim osvrtom na Novele iz 1996. god.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Radno pravo - Faktički rad

II. Parnični postupak – Aktivna i pasivna legitimacija i pravni interes

III. Novi zaključci apelacionih sudova

IV. Praksa Ustavnog suda - Štetne posledice pasivnog držanja stranke i uslovljavanje dokazivanja visine naknade štete samo jednim dokaznim sredstvom

 

Dvadeset peti broj časopisa „Advokatska kancelarija” septembar 2016.

„SKREĆEMO PAŽNJU“  - u julu 2016. godine objavljene su Odluke Ustavnog suda kojima je utvrđena neustavnost odredaba pojedinih zakona.

● VAŽNA OBAVEŠTENJA:
- Kalkulator sudskih taksi - Nova opcija u programu “Propis Soft!!!
- Stručnost i osposobljenost kandidata za sudiju, odnosno zamenika javnog tužioca

TEMA BROJA: “Povratak instituta odlaganja izvršenja”, Dipl. prav. Nikola Aleksić, novi-stari instutut izvršnog postupka, koji prethodno važeći Zakon o izvršenju i obezbeđenju nije predviđao, uz ukazivanje na pojedine sporne odredbe i paralelu sa ranijim zakonima o izvršnom postupku koji su ga propisivali.

ZA RAZMIŠLJANJE:“Tok vremena potrebnog za nastupanje zastarelosti potraživanja”, dipl. prav. Nenad Jevtić, nastavak analize pitanja iz prošlog broja od značaja za materiju zastarelosti potraživanja.

REČ KOLEGE: “Neki od aspekata praktične primene kriterijuma za vrednovanje rada sudija koji se tiču kvaliteta rada sudija”, Milan Ranić, advokat iz Beograda.


Iz oblasti krivičnog prava, “Krivično delo omogućavanje uživanje opojnih droga iz čl. 247 KZ”, autor Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku , sa hronološkim prikazom stavova sudova u vezi sa ovim delom.


“Sloboda izražavanja”, Ljuba Slijepčević, Pravosudna akademija Novi sad - komentar koji predstavlja jedno od univerzalnih ljudskih prava kroz domaće zakonodavstvo, praksu ESLJP i Ustavnog suda, sa posebnim osvrtom na slobodu izražavanja na internetu.

Iz privrednog prava obrađen je institut “Istupanja člana iz društva s ograničenom odgovornošću”, autor Igor Živkovski, advokat iz Beograda.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo - Krivično delo Omogućavanje uživanja opojnih droga

II. Obligaciono pravo- Zastoj i prekid zastarevanja

III. Nova pravna shvatanja Prekršajnog apelacionog suda

IV. Novi stav Vrhovnog kasacionog suda - Naknada troškova na ime poreza na dodatu vrednost na advokatsku uslugu

V. Praksa Ustavnog suda - Troškovi postupka kada je iz jedne tužbe proizašlo više predmeta

 

 

Dvobroj časopisa „Advokatska kancelarija” jul-avgust 2016.

„SKREĆEMO PAŽNJU“  - u junu 2016. godine nije objavljen nijedan zakon.

● VAŽNA OBAVEŠTENJA:
- Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju i podzakonskih akata
- Ustavni sud: Uvećanje nagrade za zastupanje više stranaka
- Evropski sud za ljudska prava: Oslobađanje radnika MUP-a od krivične optužbe

TEMA BROJA: “Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti kod krivičnih dela ugrožavanja javnog saobraćaja”, Mr Sretko Janković, sudija Apelacionog suda u Beogradu, s obzirom da je u javnosti prisutna stalna polemika zašto sudovi izriču različite kazne za učinioce krivičnih dela ugrožavanja saobraćaja gde su činjenične okolnosti iste ili slične.

ZA RAZMIŠLJANJE:“Ujednačavanje sudske prakse-studija slučaja”, Gojko Lazarev, predsednik Višeg suda u Šapcu, čiji sam naziv dovoljno govori o njenoj aktuelnosti, a u kojoj je prikazano i nekoliko slučajeva iz prakse.

REČ KOLEGE: “Pravo na ograničeno radno vreme”, Mr Zoran Čukić, advokat iz Beograda.


Iz oblasti krivičnog prava ovoga puta, pored teksta koji smo izabrali kao temu broja, predstavljamo i:


“Krivično delo prinuda iz čl. 135 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, zamenik VJT u Čačku, i


“Kriminalitet i turizam”,
Vojkan Ilić, tužilački saradnik u Prvom OJT u Beogradu.

Na kraju objavljujemo i tekstove članova redakcije časopisa:

Iz obligacionog prava -  “Zastarelost potraživanja”, koji će, s obzirom da je reč o obimnoj temi, izlaziti u nekoliko nastavaka i “Promena stava u vezi sa dospelošću novčane rente?”, kao prikaz dosadašnjeg stava sudova i nove odluke VKS koja nagoveštava izmenu stava.

Iz upravnog prava: “Aktivna legitimacija u postupku zaštite prava (u postupcima javnih nabavki) i upravnom sporu” - tema prikazana kroz odluke Republičke komisije i Upravnog suda.


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo - Krivično delo prinuda

II. Krivično materijalno pravo - Krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja

III. Novi zaključci apelacionih sudova

IV. Novi stavovi Vrhovnog kasacionog suda

V. Praksa Ustavnog suda - Značajne odluke u prvoj polovini 2016. god.

 

Dvadeset drugi broj  časopisa „Advokatska kancelarija” - jun 2016.

„SKREĆEMO PAŽNJU“  - u maju 2016. godine nije objavljen nijedan zakon.

● VAŽNA OBAVEŠTENJA:
- Početak primene pojedinih odredaba novog Zakona o opštem upravnom postupku
- Zakon o Centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre
- Novi Zakon o oglašavanju

TEMA BROJA: “Povreda prava na razuman rok i pravično zadovoljenje”, Borivoje Gajić, Sudija Apelacionog suda u Novom Sadu – o novoj odluci ESLJP u kojoj je ovaj sud zauzeo stav da naknada koju dosuđuju redovni sudovi i Ustavni sud RS nije u skladu sa praksom tog suda, kao i njenom uticaju na dosuđivanje naknade za povredu prava na suđenje u razumnom roku.

ZA RAZMIŠLJANJE: “Račun za utrošenu električnu energiju kao verodostojna isprava podobna za izvršenje”, dipl. prav. Nenad Jevtić, tekst koji se bavi podobnošću ove verodostojne isprave uz osvrt na novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

REČ KOLEGE: “Postupak za isključenje člana društva s ograničenom odgovornošću u zakonodavstvu i sudskoj praksi”, Igor Živkovski, advokat iz Beograda.


Iz oblasti krivičnog prava ovoga puta predstavljamo dva teksta:

“Funkcije konzula u krivičnom postupku”, Prof. Dr Đorđe N. Lopičić i

“Dobrovoljni odustanak čl. 32 KZ u sudskoj praksi”, Dragan U. Kalaba, Zamenik Višeg javnog tužioca u Čačku


AKTUELNA SUDSKA PRAKSA:
I. Krivično materijalno pravo - Dobrovoljni odustanak

II. Izvršni postupak - Verodostojna isprava

III. Suđenje u razumnom roku - po Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

IV. Praksa Evropskog suda za ljudska prava – Savić i drugi protiv Srbije

 

 

Dvadeset prvi broj  časopisa „Advokatska kancelarija” - maj 2016.

 

ZOSOV
Prosvetni Pravni Savetnik
Specijalizovano za advokaturu
ZOUP
Propis Soft
profi sistem - designed by scalateam