Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Pribavljanje, otuđenje, zakup i ustupanje iskorišćavanja nepokretnosti, stvari i drugih imovinskih prava u javnoj svojini

profi sistem - news

Nova Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini, odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava, kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018) primenjuje se od 13. marta 2018. god.

Danom stupanja na snagu i početka primene nove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl. glasnik RS”, br. 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 i 94/2017).

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini, uslovi pribavljanja drugih imovinskih prava u korist Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, kao i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava čiji je nosilac Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, kao i postupci javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda.

Pod pribavljanjem drugih imovinskih prava u smislu ove uredbe podrazumeva se sticanje drugih imovinskih prava od strane Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave kojim prestaju sva prava prethodnog imaoca drugih imovinskih prava, izuzev onih prava koja ne mogu biti predmet raspolaganja shodno opštim propisima koji uređuju druga imovinska prava, kao i sticanje ograničenog korišćenja drugih imovinskih prava kojim se u vezi sa korišćenjem drugih imovinskih prava ustanovljavaju određena ograničenja sadržinskog, vremenskog ili teritorijalnog karaktera u odnosu na prava kojima raspolaže ustupilac drugih imovinskih prava.

Pod ustupanjem iskorišćavanja drugih imovinskih prava u smislu ove uredbe podrazumeva se potpuni prenos drugih imovinskih prava čiji je titular Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave drugom nosiocu javne svojine, odnosno trećim licima kojim prestaju sva prava Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, izuzev onih prava koja ne mogu biti predmet raspolaganja shodno opštim propisima koji uređuju druga imovinska prava, kao i ustupanje drugom nosiocu javne svojine, odnosno trećim licima ograničenog korišćenja drugih imovinskih prava čiji je titular Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave kojim se u vezi sa korišćenjem drugih imovinskih prava od strane trećih lica ustanovljavaju određena ograničenja sadržinskog, vremenskog ili teritorijalnog karaktera u odnosu na prava kojima raspolaže Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Druga imovinska prava, u smislu ove uredbe su: pravo na patent, pravo na licencu, model, uzorak i žig, autorsko i srodna prava, pravo korišćenja tehničke dokumentacije i druga imovinska prava utvrđena Zakonom o javnoj svojini („Sl. glasnik RS”, br. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – dr. zakon, 108/2016 i 113/2017).

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam