Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Odbrana i bezbednost

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 36/2018 objavljeno je više zakona koji se odnose na oblasti odbrane i bezbednosti:
    • Zakon o vojnom obrazovanju koji se primenjuje od 1. septembra 2018. god. a čijim stupanjem na snagu  18. maja 2018. god., prestaje da važi Zakon o vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama („Sl. list SRJ”, br. 80/1994, 85/1994 – isp. i 74/99 i „Sl. list SCG”, broj 44/2005), osim odredaba čl. 126–150. koje ostaju na snazi do donošenja propisa iz člana 35. stav 6. Zakona o naučnoistraživačkoj delatnosti („Sl. glasnik RS”, br. 110/05, 50/06 – ispravka, 18/10 i 112/15) ;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o odbrani koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
    • Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme koji se primenjuje od 18. maja 2018. god. a čijim stupanjem na snagu  , prestaje da važi Zakon o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme („Sl. list SRJ”, br. 41/1996, „Sl. list SCG”, br. 7/2005 – dr. zakon i „Sl. glasnik RS”, broj 85/2005 – dr. zakon), osim odredaba čl. 8–10. koje ostaju na snazi do donošenja podzakonskih akata za izvršenje ovog zakona;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi koji se primenjuje od 18. maja 2018. god;
    • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji koji se primenjuje od 18. maja 2018. god.

Tekstove navedenih propisa možete pogledati u okviru baze Propis Soft.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam