Naslovna Propis Soft Obračun kamata Javne nabavke Advokat Lider Profi Sistem Com Kontakt Login

Osposobljavanje profesionalnih vozača

profi sistem - news

U „Sl. glasniku RS“, br. 102/2018, sa  primenom od 29. decembra 2018. god. objavljeni su:
    • Pravilnik o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača, kojim se propisuju bliži uslovi o načinu sticanja i izdavanja početnog i periodičnog sertifikata o stručnoj kompetentnosti (CPC), kvalifikacione kartice vozača, program i način sprovođenja obavezne obuke za sticanje početnog CPC i periodične obuke za sticanje periodičnog CPC; način polaganja stručnog ispita, uslove koje mora da ispuni ispitna komisija za polaganje stručnog ispita, izgled i sadržaj obrasca CPC i kvalifikacione kartice vozača, vođenje, rokovi i način čuvanja evidencija;
    • Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava pravno lice koje vrši profesionalno osposobljavanje vozača, kojim se propisuju bliži uslovi koje mora da ispuni pravno lice koje sprovodi obuku za sticanje početne kvalifikacije odnosno periodičnu obuku, način utvrđivanja ispunjenosti uslova, izgled i sadržaj zahteva za izdavanje, produženje i izmenu dozvole, vršenje stručnog nadzora, uslove koje moraju da ispune izvođači sadržaja obuke za sticanje početne kvalifikacije i periodične obuke, način i postupak sertifikacije stručnih kadrova, izgled i sadržaj Potvrde o završenoj obuci za sticanje početne kvalifikacije i Potvrde o završenoj periodičnoj obuci na obaveznim seminarima unapređenja znanja, način vođenja obuke i način vođenja evidencija o obukama.

Ovim pravilnicima su precizirane i razrađene odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-OUS, 55/2014, 96/2015-dr.zakon, 9/2016-OUS, 24/2018, 41/2018, 41/2018-dr.zakon i 87/2018), kojim je (članom 203.) propisano da vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila, kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom, odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, za obavljanje poslova profesionalnog vozača mora imati stečenu početnu kvalifikaciju, odnosno periodičnu obuku, osim ukoliko upravlja:
1) vojnim vozilima, vatrogasnim ili vozilima policije,
2) vozilima čija konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h,
3) vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja,
4) vozilima čije se karakteristike ispituju na putu u cilju tehničkog razvoja, popravke ili održavanja, kao i novih ili prepravljenih vozila koja još nisu puštena u saobraćaj,
5) vozilima koja se koriste za osposobljavanje kandidata za vozače ili za obuku za sticanje početne kvalifikacije, odnosno periodične obuke,
6) vozilima čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, odnosno koja osim sedišta za vozača imaju više od 8, a najviše 16 sedišta i čija najveća dužina ne prelazi 8 m, kad obavlja prevoz za sopstvene potrebe,
7) vozilima koja prevoze materijal ili opremu koju vozač koristi u svrhu obavljanja njegovog osnovnog zanimanja, pod uslovom da upravljanje vozilom nije osnovno zanimanje vozača.

  NAJNOVIJE VESTI
profi sistem - designed by scalateam